تحقیق رایگان درمورد ابزارهای اندازه گیری و بهره وری نیروی کار

دانلود پایان نامه
آقا جانی (1380) «تاثیر خصوصی سازی را بر ابعاد مالی تداوم فعالیت شرکت ها» را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق تغییرات نسبتهای مالی که بیانگر تاثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مطالعه شده است. دوره زمانی پژوهش شامل یک دوره نه ساله از سال 1370 تا 1378 را شامل می شود و عملکرد شرکتها در سه سال قبل و شش سال بعد از خصوصی سازی نسبت به دوره قبل از آن تفاوت زیادی نداشته است. یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی این شرکتها نشده است.
اکبرزاده و پناهیان (1389) با استفاده از طرح تحقیق پیش رویداد – پس رویداد، «تاثیر فرایند خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتها» را در خلال سال های 1373 تا 1386 مورد بررسی و آزمون قرار داده اند. نتایج نشان از رابطه معنی دار در این گروه شرکتها و تایید تاثیرپذیری عملکرد مالی از فرایند خصوصی سازی است.
مصلح شیرازی و قائد شرف(1386) در پژوهش خود تحت عنوان «انتظار بهبود عملکرد صنایع دولتی واگذار شده به بخش خصوصی: حقیقت یا افسانه» به بررسی مصوبات دولت در راستای خصوصی سازی پرداختند. نکته حایز اهمیت انتخاب روش بورس به عنوان اولویت روش واگذاری است که تقریباً بنابر دلایل غیر اقتصادی و صرفاً به دلیل وجود بازار بورس در ایران از سال 1346 در نظر گرفته شده است. از نظر تئوریک انتظار می رود عملکرد شرکت ها پس از خصوصی شدن بهبود یابد؛ اما بسیاری از تحقیقات تجربی خارجی در مورد تغییر عملکرد شرکت ها بعد از خصوصی سازی، نتایج متناقضی را گزارش کرده اند. نتایج متناقض به دست آمده از مطالعات پیشین و عدم انجام تحقیق تجربی جامع در ایران، ضرورت تحقیق در مورد بررسی اثرات خصوصی سازی را در ایران بیش از پیش آشکار می سازد. این تحقیق با هدف ارزیابی تأثیر خصوصی سازی از طریق بورس اوراق بهادار بر عملکرد مالی-عملیاتی شرکت های دولتی واگذار شده انجام شد .در این تحقیق عملکرد مالی-عملیاتی سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاریِ 42 شرکت، که حداقل 50% از سهام آن ها در فاصله ی سال های 1368 تا 1386 از طریق بورس اوراق بهادار واگذار شده است، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد واگذاری سهام، هرچند تا حدودی باعث بهبود سودآوری و بهره وری نیروی کار می شود، تأثیر قابل ملاحظه ای بر بهره وری کل عوامل، بهره وری سرمایه و گردش مجموع دارایی های شرکت های واگذار شده ندارد.
طالب نیا و محمدزاده سالطه(1384) در پژوهش خود به بررسی «تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام» آنها پرداختند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است. همچنین در یک دوره زمانی مشابه ٣ ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند، تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد. به طور کلی و با توجه به نتایج آزمون، شواهدی فراهم شده است که فرضیه اصلی تحقیق مورد تائید قرار نمی گیرد .از این رو اجرای سیاست خصوصی سازی قادر به دستیابی به اهداف آن یعنی بهبود بازده سهام شرکت ها نبوده است. عمده ترین دلیل عدم کامیابی سیاست خصوصی سازی، شرایط نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب برای دستیابی به اهداف این برنامه و هم چنین وجود مسائل فنی مهمی مانند قیمت گذاری سهام است. بنابراین تا زمانی که این شرایط نامساعد بهبود پیدا نکند، خصوصی سازی منجر به مشکل می شود.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
شاید بتوان گفت که مهمترین بخش هر تحقیق را کار عملی و چگونگی جمع آوری و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات تشکیل می دهد. بنابراین انتخاب روش یا روشهایی که بتواند به بهترین وجه خصوصیات و ویژگیهای اطلاعات جمع آوری شده را تحلیل و گزارش نماید از اهمیت خاصی برخوردار است. در این فصل فرایند تحقیق از نظر چارچوب جامعه آماری، بعد زمانی، ابزارهای جمع آوری اطلاعات و فنون روشهای آماری استفاده شده در تحلیل فرضیات بررسی می شود.
جوامع بشری از دیرباز جهت شناسایی و بهره گیری از امکانات طبیعی و به کارگیری آنها از آمار استفاده کرده اند. امروزه کمتر رشته ای را می توان یافت که بی نیاز از به کارگیری روش های آماری به عنوان ابزار تصمیم گیری باشد. بیشتر مطالعات و تحقیقات علمی و همچنین هر نوع تصمیم گیری در کارهای اجرایی و برنامه ریزی ها نمی تواند بی نیاز از به کارگیری روشهای آماری باشد و این روشها هستند که بر اعتبار علمی و اطمینان از یافته های مورد نظر می افزاید.
روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی، 1378). بنابراین شناخت واقعیت‌های موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است. در واقع می‌توان گفت که اثر بخشی یک کار تحقیقی منوط به انتخاب درست روش تحقیقی است که متناسب با آن تحقیق خاص باشد. روش های مختلفی در تحقیقات علمی به کار گرفته می شود و این روش ها نیز به صورت مختلف طبقه بندی شده اند. روشی که در این پژوهش به منظور بررسی موضوع مورد استفاده قرار می گیرد مبتنی بر یک روش علمی است و نیز برای هر پژوهش علمی مراحلی وجود دارد که بر اساس متدولوژی علمی رعایت آنها ضروری است. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که پژوهشگر مشخص نماید که چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیق‌تر و آسان‌تر به پاسخ های احتمالی برساند.
انتخاب انجام روش تحقیق بستگی به اهداف، ماهیت و موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد و لذا در این فصل با توجه به هدف اصلی تحقیق و سایر موارد مربوطه روش شناسی تحقیق بیان می شود.
در این فصل مروری بر روش انجام کار و فرضیات و الگوی مورد استفاده در تحقیق، به روشهایی که در تجزیه و تحلیل تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد اشاره خواهد شد. سپس جامعه آماری، نمونه آماری، شیوه گردآوری اطلاعات، ابزارهای اندازه گیری و روش های آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های تحقیق تشریح می شود.
3-2: روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهول ها و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی، 1388). به مانند سایر بحث ها در علوم انسانی، در مورد روش تحقیق نیز در کتابهای مختلف نظرات و دیدگاههای متفاوتی عنوان شده است (ظهوری، 1378). نتایج آراء به مانند سایر مباحث در علوم انسانی به حدی است که نمی توان در این زمینه نظر واحدی را ارائه کرد. البته وجود تعاریف و تعابیر مختلف و متنوع در علوم انسانی، از سویی بیانگر گستردگی و اهمیت موضوع بوده که می تواند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و از سویی دیگر نشان دهنده پویایی موضوع است که می تواند زمینه ارائه مدلها، تئوری ها و نظرات متفاوتی را فراهم آورد (احمدپور، 1381).
تحقیق حاضر بر اساس روش و هدف به صورت زیر دسته‌بندی می‌شود:
3-2-1: طبقه‌بندی بر اساس روش
با توجه به مساله و هدف اصلی این تحقیق که بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی در میان شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند می باشد؛ روش تحقیق بکارگرفته شده در این پژوهش، توصیفی است. در تحقیق توصیفی به توصیف جزء به جزء یک موقعیت یا یک رشته شرایط می‌پردازیم. زیرا به جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوال های مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می پردازد. همچنین روش تحقیق بر اساس زمان تاریخی است؛ چرا که از اطلاعات گذشته شرکت ها که در صورت های مالی آنها موجود است، استفاده می کند.
3-2-2 : طبقه‌بندی بر اساس هدف
تحقیق حاضر با توجه به هدف، از نوع کاربردی است. همچنین به طور ویژه هدف پژوهش حاضر مقایسه عملکرد شرکت ها قبل و بعد از خصوصی سازی و نیز بررسی تاثیر خصوصی سازی این شرکت ها بر عملکرد آنها می باشد.
3-3: ابزار گردآوری داده ها
گردآوری داده‌ های مورد نیاز تحقیق، یکی از مراحل اساسی آن است. ابزار سنجش و اندازه‌گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می‌تواند اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری، ثبت و کمی نماید (حافظ نیا، 1382). در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده به عمل آمده است. در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری تحقیق از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری شده و سپس داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های منتخب با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی، گزارش های هفتگی‏، سایت ها، ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیر پرداز انجام گردیده است. همچنین بخشی از اطلاعات شرکت هایی که قبل از خصوصی سازی بوده اند و اطلاعات این شرکت ها در کتابخانه سازمان بورس موجود نیست، با مراجعه به کتابخانه سازمان خصوصی سازی و مراجعه به صورت های مالی این شرکت ها گردآوری گردیده است.
3-4: روش تجزیه تحلیل داده ها