تحقیق رایگان با موضوع گرایش به خدا و فطرت انسان

دانلود پایان نامه
روش: تمرکز خیال بر یک صورت خاص
یکی از مهارت های که علامه طباطبایی برای پاک سازی خیال ذکر کرده است ، شبیه فن مدیتیشن است . برای این کار لازم است مکانی خلوت ، فاقد عواملی از قبیل نور ، صوت و هرگونه وسیله انتخاب شود . فرد باید بنشیند ، چشم های خود را بند و در معرض هیچ گونه مشغولیت کاری و یا عامل منحرف کننده حواس قرار نگیرد در این مرحله او در خیال خود ، صورتی را مجسم نموده و توجه عمدی خود را به اینصورت معطوف نموده انتخاب این صورت خیالی بطور دلخواه صورت می گیرد ملاک انتخاب این صورت ، ارتباط آن باپاک و نورانی نمودن خیال متربی استعلامه مداومت بر انجام این عمل را در مدت کوتاهعی نتیجه بخش و موجب صفای دل دانسته و تشویش ها و خیالات پراکنده روز به روز کمتر می شود و در نتیجه انسان مشاهده می کند که در هنگام توجه به یک صورت خیالی صورت های خیالی دیگر او را مشغول نمی سازد(طباطبایی، 1381)
اصول و روش های ایجابی
اصل و روش زیر بمنظور حرکت متربی در جهت تقویت میل ربوبی است . اصل ارائه شده ،افزایش حب عبودی با روش توجه به تفاوت های فردی است
اصل افزایش حب عبودی
هدف :متربی بایددر جهت تعمق و رشد میل و محبت به خدا حرکت کند
گزاره ی واقع نگر مبنایی:یکی از راه های افزایش محبت عمل بر مبنای آن است
اصل : باید با اقدام به عمل عبادی بر اساس محبت کنونی ، زمینه رشد محبت به پروردگار را فراهم کرد .
تربیت معنوی به منظور دستیابی به تجرد روح به مقتضای فطرت ربوبی است از طرفی فطرت انسان با حب به رب سرشته شده و حقیقت وجود او عشق به کمال مطلق است (خمینی ،1362) . بنابراین باید تربیت در جهت افزایش این محبت نسبت به خداوند باشد . از آنجا که عمل برمبنای محبت به خدا عبادت است ، این اصل حب عبوبی نام گرفته است .آنچه که در اینجا مورد تاکید است عمل براساس محبت به خدا ست و نه براساس شناخت نسبت به فضیلت یا رذیلت بودن عمل ، عمل بر اساس محبت عشقی فزاینده را در درون انسان ایجاد می کند (باقری ،1377)
روش توجه به تفاوت های فردی در گرایش به خدا
اصل: باید با اقدام به عمل عبادی بر اساس محبت کنونی ، زمینه رشد محبت به پروردگار را فراهم کرد .
گزاره ی واقع نگر روشی: کشش وعلاقه ی انسان ها به انجام عمل ، با یکدیگر متفاوت است و برای یک فرد خاص نیز در همه شرایط یکسان نیست .
روش : متربی از راه های مورد علاقه خویش ، به ابراز عملی محبت به پروردگار بپردازد .
هر کس باید به مقتضیات روحیه و میزان تمایل خویش ، از روی محبت و عشق مبادرت به انجام عمل کند ، تشدید محبت حلتی عاطفی است که اجبار بردار نیست .از همین رو است که برای محکم کردن پیوند حبی با معبود خویش نباید مبادرت به واجب کردن مستحبات برای خود نمود .علامه می فرماید : محبت و عشق و شور چه بسا می شود که انسان محب و عاشق را به کار های وا می دارد که عقل اجتماعی آن را نمی پسندد چون ملاک اخلاق ادجتماعی هم ، همین عقل اجتماعی است و یا به کار های وا می دارد که که فهم عادی که اساس تکالیف عمومی و دینی است آن را نمی فهمد . عقل برای خود احکامی دارد و حب هم احکامی (طباطبایی، 1374، ص542).
3-2-5-3- اصول و روش های ناظر برهدف فرایندی عمل
ممکن است مبادی یک عمل از صحت بر خوردار باشد ، اما لازم است شرایط مناسب برای تحقق عمل متعالی نیز فراهم شود بنابراین ، در این بخش اصول و روش های مطرح می شود که هدف ازآن صورت بندی و صحت فرایند عمل ،به مقتضای فطرت ربوبی است .
اصل و روش های سلبی
پس از پیراستن مبادی عمل از نا راستی ها ، باید با عوامل و زمینه های باز دارنده از عمل در جهت متعالی مقابله نمود . بدین منظور در زیر اصل حریت در عمل و روش های آن ارائه می شود .
اصل حریت در عمل
هدف : متربی باید با عوامل و زمینه های با ز دارنده از عمل در جهت متعالی مقابله نماید.
گزاره ی واقع نگر مبنایی: برخی عوامل در مقابله با حریت آدمی قرار می گیرند