تحقیق رایگان با موضوع کثرت گرایی فرهنگی و محمدیان و همکاران

دانلود پایان نامه
ج)رویکردهایی که تربیت معنوی را حاصل یک سیر و سلوک وجودی و درونی میدانند و با عنوان رویکردهای مبتنی بر شهود 2 نام گذاری میشوند. دیدگاه ماورای فردی در برنامه درسی را میتوان از میان تمام نهادهای ذیربط در از مهمترین دیدگاههای این رویکرد بشمار آورد .تربیت معنوی، مدارس و برنامه های درسی آنها نقشی تعیین کننده دارند.(تیچلر ،2000)
به بیان دیگر، مدارس نقش مستقیمی در تدارک فرصتهای توسعه بینش و تمایل و ارتقای مهارتها و عملکردهای لازم برای زندگی معنوی دارند. متاسفانه در نظام های آموزش و پرورش بویژه برنامه های درسی مدارس آنچنان که شایسته است، توجه لازم به رویکردهای تربیت معنوی در ابعاد گوناگون نمی شود و شاید دلیل آن این باشد که معنویت موضوعی مبهم، پیچیده و کلی است و دارای ابعاد، موضوعها و مفاهیم گوناگون می باشد. (محمدیان و همکاران ،1390)
1- تربیت براساس اصول معنوی ( شناختی )
2- تربیت در یک فعالیت معنوی ( عملی )
3-در یک گرایش معنوی ( گرایشی )
3-3-6-1-جنبه شناختی
هر فعالیت معنوی مسبوق به آگاهی از یک سری اصول و حقایق معنوی است . بنابراین ، دو زمینه تربیت در یک گرایش معنوی و تربیت در یک فعالیت معنوی ، از این رو ، متربی لازم است افزون بر یادگیری پیش نیازهای شناختی ، به درونی کردن آنها نیز بپردازد . چنین کسی در بخش بر یادگیری پیش نیازهای شناختی ، به درونی کردن آنها نیز بپردازد . چنین کسی در بخش گرایش ها با سمت و سو دادن الهی به آنها و در زمینه فعالیت ها ، با تاثیر حقایق بر کیفیت و چگونگی تجارب معنوی خود ، آگاهانه راه های گوناگون رابطه با خدا را از طریق نیایش آزموده و می پیماید . (اشعری و همکاران،1391)
حقایق معنوی ، متمرکز بر جنبه ای از زندگی انسان هستند که ورای امور مادی ابدی و فناپذیر است . حقایقی نیر آنکه انسان تنها به نان زنده نیست یا اینکه هیچ انسانی نمی تواند در خدمت دو ارباب باشد .
3-3-6-2-جنبه گرایشی :
از نظر کار ، کسی که چنین اصولی را سرلوحه زندگی خود قرار دهد و مسیر زندگی را با اهداف الهی بپیماید ، زیستی معنوی را تجربه می کند که در شکوفایی او از طریق شکل گیری ویژگی های شخصیتی ، عادت و تمایلات معنوی موثر است ( هند ، 2003 ) کار از این جنبه از تربیت ، به عنوان تربیت در یک گرایش معنوی نام می برد .
3-3-6-3-جنبه عملی :
تربیت معنوی ، همچنین در برگیرنده فعالیت هایی است که لازم است به دانش آموزان آموزش داد . کار این فعالیت ها را به دو دسته عبادی و تاملی تقسیم می کند . وی یادگیری این فعالیت ها را لزوماً بر مبنای پیش فرض های مذهبی دانش آموزان قلمداد نمی کند . بلکه حتی کسانی که دارای باورهای مذهبی نیستند ، در این شکل از تربیت معنوی ، انواع مختلف دعا و نیایش را آموزش می بینند . بدین ترتیب آنها به فهمی همدلانه از حس های مذهبی نائل می شوند و می توانند با انجام این فعالیت ها در سکوت رازآلودی که در میان اصوات این دنیا وجود دارد ، صدای خداوند ، یا وجودی متعالی را بشنوند و او راتجربه کنند . فضایل معنوی از نظرکارعشق ، امیدواری و شجاعت را می توان نام برد(اشعری و همکاران،1391)
دیوید کار(1996) در مقاله خود مفاهیم رقیب تربیت معنوی را 1- مفهوم جغرافیایی معنویت 2- مفاهیم کم شده و باقی مانده از معنویت ( شامل: معنویت به عنوان برترین ، معنویت به عنوان شخص غیر قابل توصیف ) 3- مفهوم روانی یا فرایندی تربیت معنوی ( شامل : نگرش معنوی به عنوان پاسخ های عاطفی ، معنویت به عنوان ظزفیت فکری )4- دانش یامحتوا بر اساس مفاهیم تربیت معنوی (شامل : دانش معنوی به عنوان اطلاعات فرهنگی ، دانش معنوی , سنت های تحقیق ) 5- سنت های معنوی رقیب و مشکل تلقین ، بر می شمارد.
میکایل هند(2003) به نقل از رایل که برای اولین بار استعاره جغرافیای منطقی ، را در میان پژوهش هایش بکار برد ، مفهوم جغرافیای معنوی را مانند کسی می داند که در ذهن عبارات و کلماتی را در مورد چیزی دارد که از طریق حس می تواند آن را بیان کند ولی درموردش جمله ای نمی تواند بگوید. (میکاییل هند ،2003)پی هارلوس در سال 2000برای تعریف معنویت در پژوهش خود از تعریف غیر قابل تعریف نام می برد و عناصر کلیدی شناسایی معنوی را 1- ارتباط 2- اعتقاد به نیروی هدایت عالی 3- آرامش درونی 4- احساس فراگیر معنا و هدف در زندگی می داند و نیز عده ای شاه کلید تعریف معنویت را عنصر ارزش میدانند و اشاره دارد که با وجود این بسیاری از پژوهش گران در مورد توافق در این زمینه گریزانند . (پی هارلوس،2000،ص615)
امروزه در اکثر کشور های جهان از جمله بریتانیای کبیر سیاست های ویژه ای برای گنجاندن تربیت معنوی در برنامه های درسی دیده می شود این تاکید برتربیت معنوی می تواند حداقل ناشی از سه نگرانی عمده باشد 1- نگرانی سیاسی اجتماعی از کاهش همکاری و مشارکت اجتماعی و کاهش هدف عمومی در شرایط معاصر کثرت گرایی فرهنگی و خرد گرایی لیبرال 2- نگرانی در باره تنزل و شکستن ارزشهای سنتی که در سایه نفوذ سکولاریسم و ماتریالیسم شکل گرفته و نظم پذیری جهان را در معرض قرار داده است .3- نگرانی حرفه ای که علاقه سیاسی اخیر در بهبود استاندارد های تربیتی بیشتر به استاندارد های اقتصادی تاکید دارد تا استاندار های منافع اخلاقی در تعلیم و تربیت ، می توان در این زمینه گسترش لذت گرایی و مادی گرایی را در جامعه غرب را به آن اضافه کرد .(کار،2003)
اکثر سند های برنامه درسی به دنبال این قضیه هستند که بین معنویت و دین تمایز قائل شوند که مابه اصطلاح بر آن یک رویکرد نگرشی یا پست مدرنی می گوییم . این مفهوم به ارتباط بین دین و معنویت چندان جایگاهی قائل نیست فکر آن است که دین تنها امر انحصاری در رشد معنویت است و عمدتا به ابعادتجربی و پدیدار شناختی زندگی معنوی تاکید دارد لحظه های اگاهی های جدی و عمیق از واقعیت که من آن را جنبه epiphanicتجلی معنویت می گذارم .
از مزایای این نوع نگرش ،اعطلای نقشcross-crriculurبین برنامه ای بر تربیت معنوی است از طرف دیگر در این نوع نگاه به تربیت معنوی موضوعاتی نظیر خود تعالی (تعال خود)، فرو نشاندن امیال خود محور و تربیت اجتماعی ، شخصی و دینی و اخلاقی می توانند در ایجاد یگانگی و وحدت فرامرزی با دیگر موجودات زنده نقش اساسی ایفا کند ،بنا براین علم و ریاضیات ممکن است یک جنبه ای از تربیت معنوی باشند که حل خود تعالی را در دانش آموزان می تواند بهبود ببخشد علوم بیو لوژیکی می تواند فرصت های را جهت حیرت و شگفتی در رمز و راز وجود فراهم کند و حس زیبایی شناختی از زیبایی های خلقت ارائه دهد در حالت کلی مزیت این روش این است که 1- یک مبنای عمومی غیر دینی برای تربیت معنوی فراهم می کند 2- دیگر به بحث مناقشه بر انگیز دکترین دوگانه انگاری از روح (spirit)به معنای هدایت متافیزیکی نمی پردازد .3- جنبه عقلایی بر تربیت معنوی بین برنامه ای اعطا می کند .(کار ، 2003)
3-3-7-روش های تربیت معنوی
دیوید کار مسیری به سوی تنگنای شیوه فراگیر در تربیت معنوی ارائه کرده است . او بیان می دارد که در فقدان هر گونه دیدگاه معنوی مشترک ، ” این فرایند ممکن است برای عده زیادی در مفاهیم دنیوی و غیر مادی مدرنیته با صحبت از کیفیت های گوناگون و متفاوت تجربه یا احساس معنوی نسبت به سنت های حقیقت روحانی ، آگاهی و تقوا طبیعی تر به نظر رسد. (کار ،1996،ص160) از طرفی این نوع احساسات انتزاعی تا حدی کودکان را برای متعهد کردن هوشمندانه امور معنوی ناتوان می سازد . کار بیان می دارد آموزشی که اتکای وابسته به احساسات در خصوص تجربه ی درونی را ترویج می دهد و پیش از آن که کودک بخش های زندگی متفاوتش و فرهنگ های گوناگون انسانی را جدا کند ، خودنمایی می کند، نمی تواند کودک را با هر گونه تغذیه معنوی و روحانی قابل توجه آماده کند این نوع معنویت تنزل گرایی ” در شرح مفاهیم معنوی با واژه های مستقل از تعهدات معرفت شناختی ، هستی شناسی و ماوراء الطبیعی قابل توجه ، آشکارا توسط مفاهیم سنتی پیشرفت معنوی از پیش فرض شده می باشد. (کار ،1996،ص161)
کار بر این عقیده استوار است که ، چنانچه تربیت معنوی هر سطحی از درستی را حفظ می کند ، پس باید شیوه درونی را عمیق سازد و در عوض برای یک تربیت معنوی ریشه دار با نسبت معنوی خاص برگزیده شود . هیچ درک مطلقی از معنویت نمی تواند در آزمایش کوتاه مدت ( حتی شروع آزمایش ) انعکاس راه کارها و دست یابی به سنت معنوی حقیقی یا هر سنت دیگری وجود داشته باشد . (کار ،1996،ص161) کار با اطمینان تصحیح می دارد ک چنانچه آموزش معنوی داشتن هرگونه انتخاب بودن موثر و سودمند است ، پس باید با سنت های معنوی محسوس بیش از پیوند فراگیر درگیر باشد .
با این وجود ، خطر ذاتی در طرح اولیه کار است که چنین طرحی به فرقه گرایی آموزشی منتج می گردد که در آن مدرسه ، با داشتن سنت معنوی خاص ، به طور موثر خود را از دامنه سنت های معنوی متفاوت دیگر جدا می داند . کارجستی هم به تاوه فراگیر در آتش انحصاری می زند ، طوریکه هیچ نتیجه ای از یک مسیر ماندگار فرای تنگنای درونی – بیرونی حاصل نمی شود. چنانچه همرایی و توافق فراگیر جاری وحدت کاذب در برآمد گوناگونی را وعده می دهد ، کار از جامع گرایی انتقاد می کند – بیش از این تنوع فرقه ای در هزینه وحدت را وعده نمی دهد . آنچه مورد نیاز است توانایی پرورش نشان دادن جامعیت اشتیاق معنوی بشر و حقیقت سنت های معنوی متمایز می باشد ، که نه در برگیرنده ی توافق عمومی است نه تکه تکه کردن فرقه ای ، بلکه بیشتر شناخت دوجانبه و مباحثه میان سنت های گوناگون است و اهمیت کم و زیاد جامعه به عنوان یک کل و سنت های خاصی که جامعه را می سازد ، به طور متقابل انحصاری نیستند . نیاز به برتری یافتن تنگنای درونی و بیرونی با طلب عدالت و درستی هر دو و یکپارچگی سنت های معنوی خاص و ارزش ارتباط میان سنت های واگرا است .(کار،2005)