تحقیق رایگان با موضوع ویژگی های روان سنجی و گروه های مستقل

دانلود پایان نامه

تفسیر نتایج
نقطه برش در فرم (فرم والدین )13 ولی در فرم ب از نقطه برشهای مختلفی استفاده شده است که ذیلاً شرح داده می شود رومزپور (1374)، در مطالعهای تحت عنوان بررسی پایایی و اعتبار و هنجاریابی مقدماتی پرسشنامه رفتاری کودکان راتر (B2- فرم معلم) انجام داد و نقطهبرش مطلوب را 8 تعیین نمود . در پژوهشی که در ایتالیا زیمرمن و همکاران (1978)برروی 418 کودک 6 تا13 ساله ، بر اساس پرسشنامه راتر فرم معلم انجام گرفت، نقطه برش 9 جهت جدا کردن کودکان دارای اختلال از کودکان عادی به کار گرفته شد. همین طور سوزوکی و همکاران (1990)نیز در ژاپن با مطالعهای که برروی دانش آموزان 15-12 ساله انجام داد نقطه برش 9 انتخاب شد .
در پژوهشی که ایلوجه (1992) در نیجریه انجام داد ، نقطه برش 10 جهت تعیین اختلال برای پرسشنامه راتر فرم معلم انتخاب گردید .به طور کلی در اغلب مطالعات نقطه برش در فرم الف13 و در فرم ب نقطه برشهای متفاوتی ذکر شده که در ایران اکثر مطالعات نقطه برش 9 را ملاک قرار می دهند.
ویژگیهای روانسنجی
تا به حال بررسیها و پژوهشهای متعددی چه در ایران و یا سایر کشور در مورد قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه راتر انجام گرفته که اکثریت آنها ضریب اطمینان بالایی را در این مورد نشان می دهد . در مورد قابلیت یا پایایی، راتر و همکاران (1975 ) با به کار بردن روش دو نیمه کردن پرسشنامه راتر، پایایی آن را در حدود 89% در سطح معنی داری 001/0گزارش کردند و باز هم همین محققین از طریق باز آزمایی در مورد 91 نفر و به مدت 13 هفته پایایی85 /0گزارش کردند . اسکاچار راتر و اسمیت (1981) قابلیت اعتماد برای فرم معلم89 / 0را نشان می دهد. همین طور همبستگی بین پاسخ های پدران و مادران 64 /0 و بین نمره گذاری دو معلم 72/0بوده است. در ایرا ن پایایی پرسشنامه را به ترتیب در سطح اطمینان 001/0،68/0،85 /0گزارش شده است .
احسان منش (1372)، در پژوهشی آزمایشی ضریب همبستگی بین نمرات پرسشنامه راتر معلم و والدین را در پیش آزمون گروه آزمایشی 51/0و در پس آزمون این گروه 52 /0گزارش نموده است. رومزپور (1374 ) پایایی این آزمون که از روش باز آزمایی محاسبه شد را 72 /0گزارش کرد. فریده یوسفی (1377)در شهر شیراز 1600 دختر و پسر 6 تا 11 ساله کلاس های اول تا پنجم دوره ابتدایی را به منظور سنجش اعتبار و قابلیت آزمون راتر (فرم 30 ماده ای ) مورد مطالعه قرار داد . در این مطالعه قابلیت اعتماد آزمون مذکور با استفاده از روش باز آزمایی برابر 90/0گزارش داده است.
در پژوهش اولیه راتر و همکاران (1976) که در مورد 91 کودک انجام شد . میزان توافق پرسشنامه با تشخیص روانپزشک اطفال 7/76 در صد گزارش شده، که در این میزان در سطح 001/0 معنی دار بوده است. در پژوهش دیگری که توسط راتر و همکاران (1975)صورت گرفت (با استفاده از روش تحقیق قبل)، درصد توافقی حدود 5/61 درصد گزارش گردید (به نقل از کشکولی ،1379).
پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر (فرم والدین )
3-7-3 معرفی آزمون
راتر و همکاران (1964، به نقل از طهماسیان ، 1375 )، این پرسشنامه را برای تشخیص کودکانی که دچار اختلال رفتاری هستند،طراحی نمودند این فرم شامل 18 ماده است و مسائلی مربوط به تندرستی و عادت های کودکان را در بر می گیرد .
روش اجراآزمون
این پرسشنامه توسط مادر تکمیل می شود و دارای دستور العمل ویژه است. بعد از توضیح نحوه نمره گذاری از مادر خواسته می شود تا عبارات پرسشنامه را مطالعه نموده و با در نظر گرفتن مشاهدات و شناخت خود از رفتارهای کودک ،پرسشنامه را در مورد کودک نمره گذاری کند .
روش نمره گذاری
این پرسشنامه شامل مسایل مربوط به تندرستی، عادت ها و 18 عبارت است که در مقابل هر عبارت سه ستون وجود دارد. پس از تکمیل پرسشنامه ،اگر عبارتی در مورد رفتار کودک کاملاً درست است ،نمره “2”، اگر تا حدی درست نیست، نمره”1″ و اگر اصلاً درست نیست، نمره “0” تعلق می گیرد. در نهایت با جمع نمرات کل آزمون به دست می آید .
ویژگی های روان سنجی
راتر و همکاران (1964 ) مطالعه وسیعی در مورد کودکان 10 و 11 ساله انجام دادند. در این مطالعه تعداد 1536 کودک با پرسشنامه راتر مورد ارزیابی قرار گرفتند و پایایی این این پرسشنامه سنجیده شد . راتر پایایی باز آزمایی و پایایی درونی پرسشنامه را در یک مطالعه پیش آزمون – پس آزمون با فاصله 2 ماه 74/0 گزارش نمود. همچنین همبستگی بین پاسخ های پدران و مادران 64/0 بوده است . مطالعات صورت گرفته دیگر بر روی اعتبار پرسشنامه راتر نشان می دهد که همسانی درونی آن 79/0 است در یک مطالعه توسط وونگ(1988 بر روی 124 کودک چینی مبتلا به اختلال سلوک ، اختلالات هیجانی و گروه کنترل نشان داده شد که تمایز در نمره کل مقیاس والدین و معلم بسیار رضایت بخش است ، به طوری که 96/0 برای پسران و 93/0 برای دختران گزارش شد .
در ایران کرمی (1371)، در یک مطالعه پیش آزمون – پس آزمون با فاصله 2 ماهه همبستگی فرم والدین را 74/0 گزارش کرد . او برای اعتبار تشخیص آزمون راتر والدین 36 نفر از کودکان دارای اختلال رفتاری را در طی مصاحبه بالینی روان پزشکی توسط یک روان پزشک ارزیابی نمود و فقط 3 نفر آنها سالم تشخیص داده شدند .
3-8 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
جهت تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی یعنی شاخص گرایش مرکزی (میانگین )، پراکندگی ( انحراف معیار ) و نمودارها و جداول توزیع ، جهت سنجش فرضیه های تحقیق از آزمون های آماری تی گروه های مستقل و نیز تحلیل رگرسیون لوجستیک استفاده می گردد. بنابراین با یک آزمون آماری مناسب می توان نشان داد که اختلاف مشاهده شده ناشی از خطای نمونه‌گیری و شانس است و یا این که حاصل تأثیر مستقیم متغیر مستقل بر متقیر وابسته می‌باشد. به عبارت بهتر، با استفاده از آزمون آماری مناسب تعیین می کنیم که آیا اختلاف معنادار است یا خیر. و بهترین آزمون برای پژوهش حاضر که هدفش مقایسه میانگینهای دو گروه مستقل است آزمون t می باشد. به منظور انجام تحلیلهای آماری، اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها، ابتدا کدگذاری و اطلاعات کلی، کدبندی شده و از طریق برنامه SPSS نمودارها و سایر شاخصهای توصیفی از آن بدست آمد،که در فصل بعد این اطلاعات ذکر می‌گردد .
3-9 ملاحظات اخلاقی
موارد زیر در پژوهش حاضر رعایت گردید:
این پژوهش با اطلاع و موافقت افراد مورد مطالعه صورت گرفت. افراد مورد مطالعه از این حق برخوردار هستند که از ماهیت پیامدهای تجارب پژوهشی اطلاع داشته باشند. افراد مورد مطالعه باید بدون هیچ گونه احساس اجبار، داوطلبانه با شرکت در پژوهش موافقت کنند و این کار باید با آگاهی کامل انجام گیرد و نکاتی مانند طول مدت مطالعه، روشها، مخاطرات احتمالی و هدف و منظور پژوهش به اطلاع آن ها رسانیده گردید .
4-1 مقدّمه
علم آمار به مجموعه ایی از فنون و روش های علمی – ریاضی گفته می شود که برای جمع آوری، تنظیم، ارایه و تحلیل وتفسیر اطلاعات کمی و کیفی و نتیجه گیری از آن ها در جهت هدفی معین به کار می رود. فعالیت آماری خصوصا آمار کاربردی، دو بخش را در بر می گیرد:
آمار توصیفی: جمع آوری، تلخیص، تنظیم و ارایه اطلاعات به صورت روشن و قابل درک و در صورت لزوم تعیین روابط موجود بین اطلاعات جمع آوری شده. این بخش از آمار را که بیشتر به مشخص کردن داده ها، تنظیم و ارائه ی آن ها به صورت جدول بندی یا ترسیمی ، محاسبه ی آماره ها و تعیین ارتباط بین اطلاعات می پردازد آمار توصیفی می نامند.
آمار استنباطی: در بیشتر فعالیت های آماری، جمع آوری، تنظیم و ارائه ی یافته ها و یا تعیین آماره ها کفایت نمی کند، بلکه لازم است بر اساس این اطلاعات جمع آوری و تنظیم شده، تجزیه و تحلیل و استنباط هایی برای تبیین و تصمیم گیری صورت گیرد و بررسی شود که آیا مقادیر مشاهده شده ناشی از تصادف و خطای اندازه گیری بوده اند یا نه؟ این بخش از آمار که به تحلیل، تفسیر و تعمیم نتایج حاصل از تنظیم و محاسبه ی مقدماتی آماری تکیه دارد، آمار استنباطی خوانده می شود. با استفاده از روش های آمار استنباطی می توان مشخصات جامعه ی آماری را از روی نمونه ها استنباط کرد و به بررسی صحت و سقم فرضیه ها اهتمام نمود. در فصل حاضر نیز، مطابق این تقسیم بندی کلاسیک، یافته های آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی گزارش شده است.