تحقیق رایگان با موضوع محاسبه آلفای کرونباخ و ویژگی های روان سنجی

دانلود پایان نامه

ویژگی های روان سنجی
ضریب پایایی باز آزمایی این آزمون برای هر یک از سه زیر مقیاس نزدیکی ، وابستگی و اضطراب به ترتیب 68/0، 71/0 ، 52 /0گزارش شده است. کولینز و رید (1990 ) نشان دادند که زیر مقیاسهای نزدیک بودن (c)،وابستگی (D) و اضطراب (A) در فاصله زمانی 2 ماه و حتی 8 ماه پایدار ماندند .
با توجه به اینکه مقادیر آلفای کرونباخ در تمامی موارد مساوی یا بیش از80 /0است ، میزان قابلیت اعتماد به دست آمده، بالا است .
در ایران نیز قابلیت اعتماد با استفاده از روش آزمون – آزمون مجدد به صورت همبستگی بین دو اجرا بر روی نمونه ای با حجم 100 نفر آزمودنی ، نتایج حاصل از دو بار اجرای این پرسشنامه با فاصله زمانی یک ماه از یکدیگر بیانگر آن بود که تفاوت بین دو اجرا ی مقیاس ها C, D, A در RAAS معنادار نبوده است و این آزمون در سطح 95% فابل اعتماد است ، اما با توجه به همبستگی بین نتایج دو اجرا ، زیر مقیاس (A ) قابل اعتماد ترین (75/0=r) است و در درجه بعدی زیر مقیاس C قابل اعتماد است (75/0= r) و D کمترین میزان قابلیت اعتماد را در بین این سه زیر مقیاس دارا بوده است (47/0= r) . از سوی دیگر با محاسبه آلفای کرونباخ مشخص شد که زیر مقیاس اضطراب (A) بیشترین قابلیت اعتماد (47/0) و وابستگی (D) کمترین قابلیت اعتماد (28/0) را دارد و قابلیت اعتماد زیر مقیاس نزدیک بودن در حد متوسط (52/0) است که نتایج با بررسی از طریق باز آزمایی هماهنگ بوده است .
پرسشنامه رفتاری راتر کودکان– ( فرم معلم ):
3-7-2 معرفی آزمون
این پرسشنامه در سال 1967 توسط مایکل راتر و همکاران تهیه شده و مورد تجدید نظر قرار گرفته است (1372) پرسشنامه راتر دارای دو فرم الف (فرم والدین ) که توسط والدین تکمیل می شود و فرم ب (فرم معلم ) که توسط معلم دانش آموز پر می شود . فرم ” الف ” دارای 31 پرسش و فرم ” ب ” از 26 عبارت ساده تشکیل شده است که توسط معلم تکمیل می شود و یکی از رایج ترین پرسشنامه ها برای مشخص کردن ناراحتی های روانی کودکان است (راتر6 197– راتر وهمکاران 1970، به نقل از ایلوجه 1992) .
این پرسشنامه توسط مهر یار و همکاران (1985)برای ارزیابی کودکان ایرانی (شیراز )به کار گرفته شد است . پرسشنامه شامل 30 عبارت است که از این تعداد 26 عبارت مستقیماً از پرسشنامه راتر استخراج شده اند. مهریار و همکاران در سال 1982 با توجه به فرهنگ جهمعه ایرانی 6 عبارت جدید و تبدیل به دو ماده به علت تشابه، آن را به یک پرسشنامه 30 عبارتی تبدیل نمودند .
روش اجرا آزمون
این پرسشنامه توسط معلمان کودک تکمیل می شود و دارای دستور العمل ویژه ای است .بعد از توضیح نحوه نمره گذاری ، از معلم خواسته می شود تا عبارات پرسشنامه را مطالعه نموده و با در نظر گرفتن مشاهدات خود از رفتار کودک در سه هفته گذشته پرسشنامه را در مورد کودک نمره گذاری کند .
روش نمره گذاری و تفسیرآن
به هر سؤال این پرسشنا مه حداقل “0” و حداکثر “2” نمره تعلق می گیرد:
“0” رفتاری که توصیف شده است در مورد کودک مصداق ندارد .
“1” رفتاری که توصیف شده است تنها در مورد این کودک مصداق دارد .
“2” رفتاری که توصیف شده است کاملاً در مورد این کودک مصداق دارد .
با توجه به این نمره گذاری در پرسشنامه تغییر یافته 30 عبارتی ،دامنه نمرات 0 تا 60 خواهد بود . این پرسشنامه به 5 زیر گروه طبقه بندی شده که هر گروه خاصی را در بر می گیرد زیر گروه ها و عبارت مربوط به آنها عبارتند از:
1-پرخاشگری و بیش فعالی :23،19،9،4،3،2،1
2-اظطراب و افسردگی :28،26،24،22،21،20،8،7،6
3-ناسازگاری اجتماعی :30،29،15،14،13،5
4-رفتارهای ضد اجتماعی:28،27،25،20،16،15،12
5-اختلال کمبود توجه:30،23،14،2،1
شایان ذکر است که در این پرسشنامه 4 عبارت اضافی وجود دارد که در هیچ کدام از اختلالات ذکر نشده است و هر کدام علامتی را می سنجد که عبارتند از:
عبارت شماره 10: تیک و یا پرش غیر عادی در عضلات
عبارت شماره 11: انگشت مکیدن و یا ناخن جویدن
عبارت شماره 17: بی اختیاری در ادرا
عبارت شماره 18: لکنت