شسزبز

تحقیق رایگان با موضوع دلبستگی بزرگسالان و مهارتهای ارتباطی

دانلود پایان نامه
3-4 روش نمونه گیری
گروه نمونه این تحقیق متشکل از دو دستۀ، مادران کودکان دارای اختلالات اضطرابی-افسردگی و کودکان عادی است.
حجم نمونه مورد نظر در پژوهش حاضر به دلیل استفاده از روش تحلیل رگرسیون لوجستیک، 60 نفر ( در مجموع 120 نفر ) خواهد بود .
در خصوص مادران کودکان بهنجار، از روش نمونه گیری تصادفی و در خصوص مادرانی که کودکان آنها تشخیص اختلالات اضطرابی-افسردگی از کلینیکهای درمانی گرفته بوده اند از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. محقق جهت گزینش نمونه، از بین مناطق هفتگانه شهرستان مشهد به قید قرعه کشی 2منطقه 4و6 را انتخاب کرده، و از هر منطقه، دو مدرسه ابتدایی (یکی دخترانه و یکی پسرانه) و در هر مدرسه، از هر پایه پنج کلاس به قید قرعه انتخاب نموده است.
3-5 روش اجرا
در این پژوهش ابتدا پژوهشگر با آموزش و پرورش شهرستان مشهد هماهنگی لازم را انجام داده است. و سپس به مدارس مورد نظر مراجعه کرده است و دو عدد پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسالان و اختلالات رفتاری راتر کودکان که در دو فرم معلم و والدین تهیه شده بود در اختیار قرار داد و بعد از اتمام پاسخگویی پرسشنامه ها جمع آوری شد . لازم به ذکر است که این پرسشنامه ها دراختیار کودکان بهنجار بازه سنی 8 تا 12 سال قرار داده و بعد از پاسخگویی پرسشنامه ها را جمع آوری شدند.
3-6 متغیر ها
متغیر مستقل: به متغیری گفته می شود که از طریق آن، متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می شود . در این پژوهش متغیر مستقل سبک دلبستگی می باشد .
متغیر وابسته: متغیری است که مشاهده و اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود . در این پژوهش متغیر وابسته اختلالات اضطرابی-افسردگی کودکان می باشد .
3-7 ابزارپژوهش
پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید(1990):
3-7-1 معرفی آزمون
مقیاس دلبستگی بزرگسالان ابتدا در سال 1990 به وسیله کالینز و رید تهیه شده و در سال 1996 مورد بازنگری قرار گرفت . مبنای نظری این آزمون ، نظریه دلبستگی است . مقیاس دلبستگی بزرگسالان که چگونگی ارزیابی فرد از مهارتهای ارتباطی و سبک رابطه صمیمانه وی را مورد بررسی قرار می دهد ، دارای 18 عبارت است که پاسخ دهندگان در یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای، میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارت را بیان می کنند. این پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس وابستگی، زیر مقیاس نزدیکی و زیر مقیاس اضطراب می‌باشد.
زیر مقیاس وابستگی: میزان اطمینان و تکیه کردن آزمودنی با دیگران را نشان می دهد.
زیر مقیاس نزدیکی: میزان صمیمیت و نزدیکی عاطفی آزمودنی با دیگران را می سنجد.
زیر مقیاس اضطراب: میزان نگرانی فرد از طرد شدن را مورد ارزیابی قرار می دهد .
به هر یک از زیر مقیاس ها 6 عبارت اختصاص یافته است .
روش نمره گذاری و تفسیر آن :
زیر مقیاس نزدیکی (6عبارت):17،14،10،9،8،1
زیر مقیاس وابستگی (6عبارت):18،16،15،7،4،3
زیر مقیاس اضطراب (6عبارت):13،12،11،6،5،2
عبارات 2-3-4-9-10-16-17-18 نمره گذاری به صورت معکوس انجام می شود .
برای بدست آوردن نمرات مربوط به هر زیر مقیاس، امتیاز عبارت مربوط به آن را با هم جمع کرده و بر تعداد عبارات (6) تقسیم می‌شود . آزمودنی ها بر مبنای نتایج بدست آمده ، در یکی از سه گروه دارای سبک دلبستگی : ایمن ، اضطرابی و اجتنابی جای می گیرند .
سبک دلبستگی ایمن: افرادی که امتیاز آنها در زیر مقیاس نزدیکی و وابستگی بالاتر از متوسط و در زیر مقیاس اضطراب کمتر از متوسط است .
سبک دلبستگی اضطرابی: افرادی که امتیاز آنها در زیر مقیاس اضطراب بالاتر از متوسط و در زیر مقیاس های نزدیکی و وابستگی متوسط است .
سبک دلبستگی اجتنابی: افرادی که امتیاز آنها در هر سه زیر مقیاس پایین است .