تحقیق رایگان با موضوع دلبستگی بزرگسالان و توانایی پیش بینی

دانلود پایان نامه

آیا سبک دلبستگی مادر قادر است پیش بین خوبی برای ابتلای فرزند به اختلالات اضطرابی و افسردگی را باشد؟
با توجه به سوالات فوق و اهداف بیان شده فرضیات تحقیق حاضر بدین قرار است؛
بین سبک دلبستگی مادران کودکان دارای اختلالات اضطرابی و افسردگی با سبک دلبستگی مادران کودکان عادی تفاوت وجود دارد.
سبک دلبستگی مادر، توانایی پیش بینی ابتلای فرزند به اختلالات اضطرابی و افسردگی را دارد.
1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
1-6-1 تعاریف نظری
اختلال اضطراب کودکی: اضطراب یک حالت خلقی است که مشخصه آن، بروز هیجان منفی شدید و تنش‌های جسمانی است. که در آن، فرد با ترس ونگرانی، خطر یا حادثه ناگواری را پیش‌بینی می‌کند (بارلو،2002).
اختلال افسردگی کودکی: اختلال افسردگی کودکی، دورهای طولانی اندوه، یعنی ملال هستند. آن‌ها از کارهایی که انجام می‌دهند، لذت کمی می‌برند و علاقه خود را تقریباً به همه فعالیت‌ها از دست می‌دهند- حالتی که دلمردگی نامیده می‌شود (همان منبع).
دلبستگی: دلبستگی عبارت از پیوند یا رابطه هیجانی با یک فرد دیگر است. جان بالبی، روان شناس، نخستین نظریه پرداز دلبستگی بود. او دلبستگی را چنین توصیف کرده است: «ارتباط روانی پایدار بین دو انسان» (بالبی، ۱۹۶۹). دلبستگی مبنای تکاملی و زیستی دارد و فطری است (دیوس، 2004 ؛ رهولز و سمپسون، 2004).
سبک دلبستگی ایمن:
افرادی با این سبک دلبستگی، دیدگاهی مثبت در مورد خود یا دیگران دارند و روابطی عاطفی پایدار برقرار می‌کنند (کرین ، 1384).
سبک دلبستگی اجتنابی : این افراد که نظری منفی در مورد خود دارند به شدت از برقراری یک ارتباط صمیمانه ” گریزانند. و معتقدند در زندگی نیازی به حمایت دیگران ندارند (دیویس،2004؛ رهولز ،2004) .
سبک دلبستگی اضطرابی (اضطراب دوسوگرایی ): بزرگسالانی با این سبک دلبستگی، به دلیل احساس عدم شایستگی که نسبت به خود تجربه می کنند، عمدتاً در جریان روابط صمیمانه اشان اضطراب احساس طرد و از دست رفتن بسیاری را تجربه کرده و دائما نگران طرد شدن از جانب دیگران هستند ( رهولز، 2004 ) .
1-6-2 تعاریف عملیاتی
‌تعریف عملیاتی اضطراب: اختلال اضطراب در این پژوهش نمره ای است که افراد (کودکان) در آزمون راتر به دست می آورند .
تعریف عملیاتی افسردگی: اختلال افسردگی در این پژوهش نمره ای است که افراد (کودکان) در آزمون راتر به دست می آورند .
تعریف عملیاتی دلبستگی: دلبستگی در این پژوهش نمره ای است که افراد در پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید به دست می آورند .
تعریف عملیاتی سبک دلبستگی ایمن: در این پژوهش، سبکهای دلبستگی، نمراتی هستنند که از طریق پرسشنامه سبکهای دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید بدست می‌آیند.
تعریف عملیاتی سبک دلبستگی اجتنابی: در این پژوهش، سبکهای دلبستگی نمراتی هستند که از طریق پرسشنامه سبکهای دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید بدست می‌آیند .
تعریف عملیاتی سبک دلبستگی اضطرابی: در این پژوهش، سبکهای دلبستگی نمراتی هستند که از طریق پرسشنامه سبکهای دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید بدست می‌آیند .
1-2 مقدمه
شکی نیست که تجربیات اولیه کودک بر ابعاد گسترده زندگی آتی وی تأثیر گذارند. «مادر و کودک» دو موجودی هستند که به طور شگرفی زندگیشان به هم پیوند خورده است .ارتباطی چنان نزدیک که به طرز غریبی می‌تواند منشاء دو تأثیر کاملاً متضاد بر شکل گیری شخصیت انسان باشد .از یک سو می تواند کودک را به انسانی کامل، رشد یافته و بهنجار تبدیل کند و از سوی دیگر، در صورت تخریب این این ارتباط، به انواع اختلالهای روانی و به دنبال آن انواع رنجهای روانی برای خود و دیگران منجر گردد.
همانگونه که پژوهش انجام شده توسط تامرمن در سال 2000 نشان می‌دهد، سخت گیریهای افراطی، انضباط متناقض و بی ثبات از سوی مادران، جدایی کودک از مادر در اوایل کودکی و طردشدگی از عوامل تأثیرگذار بر اضطراب کودکان می‌باشد.
پژوهشهای دیگر نشان داده اند که اگر سطح تنیدگی بالا باشد با اوضاع خانوادگی با تغییرات دردناکی مواجه می شود برخی تغییر جهتی از دلبستگی ایمن به دلبستگی نا ایمن نشان می دهند و اگر تغییر در موقعیت خانواده همراه با کاهش تنش باشد نوزادان در طول زمان به سمت دلبستگی ایمن تر گرایش پیدا می کنند (وفائیان، 1385).
مادرانی که زمان بیشتری را با نوزادشان گذرانده بودند. فرزندانشان را بیشتر نوازش می کردند، با آنان تماس چشمی برقرار می نمودند و گریه آنها را پاسخ می دادند. پژوهشگران نتیجه گیری کردند که با هم بودن مادر و کودک درچند ساعت اول پس از تولد، حساسیتهای مادرانه را تقویت می‌کند، در حالی که جداسازی طولانی مدت شیرخوار- مادر در طی چند روزاول، آثاری منفی همچون ابتلای کودک به اختلالات خُلقی و اضطرابی به بار می آورد (فروغان، 1386).
در تحقیقی که توسط عرفانی در سال 1379 انجام شد نتایج بدست آمده حاکی از ایجاد سرخوردگی و افسردگی در کودکان بعلت شکست در ایجاد دلبستگی مادر و شیرخوار خود بود.