تحقیق رایگان با موضوع انسان موجودی اجتماعی است و تبشیر و انذار

دانلود پایان نامه

اصل : متربی نباید حریت عمل خویش را در برابر عوامل غیر ربوبی از دست دهد.
این اصل ناظر برمهارت انسان در رهایی عمل خویش از تملک غیر رب است .انسان بطور فطری آزاد آفریده شده است . او برای آنکه به مقتضای فطرت ربوبی عمل کند ، لازم است در برابر موانع انجام عمل یا نیرو های که او را به انجام اعمال غیر متعالی سوق می دهد، ایستادگی کند .در انجام این عمل ، علل بسیاری نقش دارند . مهمترین جزء این سلسله علل توانایی انتخاب انسان نسبت به اعمالش است . اما همواره عللی از بیرون یا از درون انسان ، انتخاب او را تحت تاثیر قرار می دهند . انسان موجودی اجتماعی است . اجتماعی که او در آن زندگی می کند دارای سنن و قوانین خاصی است که او بطور آشکار یا پنهان از آنها تبعیت می کند .
روش کناره گیری
اصل : متربی نباید حریت عمل خویش را در برابر عوامل غیر ربوبی از دست دهد.
گزاره ی واقع نگر روشی : گاهی فاصله گرفتن می توانددر عدم تبعیت از سنت ها و قوانین یک جامعه کار ساز باشد.
روش : متربی می تواند تحت شرایطی از قوانین و. سنت های در بر کشنده ی اجتماعی کناره بگیرد
روش جدایی گزینی ، واکنشی منفعلانه و حاصل سرخوردگی و انزوا طلبی نیست . این عمل نه تنها نشانگر خمودی و افسردگی نمی باشد . بلکه حاکی از نشاط و امیدواری به خداوند است . در قرآن از کسانی که در شرایط سخت اجتماعی ، به این عمل مبادرت کرده اند ، همچون ابراهیم و اصحاب کهف ، نام برده است . این افراد ، پس از آنکه برای نجات جامعه خویش ، از پرستش بت ها و سرسپردهگی به قدرت های در بند کشنده ، تلاش نموده و و افراد جامعه را بی بهره از حریت یافته اند ، برای اینکه خود ، تحت ربوبیت بت های زمان قرار نگیرند از آن اجتماع فاصله گرفته اند در تمام این موارد ، برخورداری از موهبتی از جانب خداوند ، به عنوان ثمره ی این امر ذکر شده است (مریم :5، کهف :6).
روش عادت شکنی :
اصل : متربی نباید حریت عمل خویش را در برابر عوامل غیر ربوبی از دست دهد.
گزاره ی واقع نگر روشی: انسان می تواند بر خلاف عادات خود عمل کند .
روش:عمل بر خلاف عاداتی که مانع حریت فرد می باشد
عادت های انسان عناصری هستند که با ایفای نقش در جهت گیری اعمال او ، مدیریت عمل را تحت تاثیر قرار می دهند . این عناصر ، نیروی کنترلی نا محسوس هستند . در مرحله ی نخست ، انسان عادات خود را شناسایی می کن و با تحلیل مبادی زیر ساز آن و هدف غایی عمل ، جهت گیری آن را در جهت صعود یا نزول نفس خویش تشخیص می دهد و سپس در صورت داشتن اثر نامطلوب ، موقعیت های رخداد آنها را شناسایی کرده ودر موقعیت ها به دو عمل مبادرت می کند . یک عمل ، مقاومت در برابر عادت نا مطلوب و عمل دیگر ، انجام عمل اصلاحی است . می توان گفت عادت شکنی ، نوعی قیام فرد در برابر خود است .
اصل و روش ایجابی
وقتی که مبادبی شناختی و گرایشی به عنوان مقدمات عمل در جهت مقتضی فطرت ربوبی قرار گرفت . لازم است عمل متناسب با ان تحقق یابد بدین منظور در زیر اصل ایجاد ملکه و روش آن ارائه می شود .
اصل ایجاد ملکه
هدف: مسیر انجام عمل بر مبنای فطرت ربوبی باید تسهیل شود .
گزاره ی واقع نگرمبنایی : ملکات نفسانی منشا عمل واقعمی شود .
اصل : باید در متربی ملکات نفسانی متعالی ایجاد شود .
در امر تربیت ، شاکله به معنای ساختار تربیتی و خلق و خوست ( راغب اصفهانی ، 1362)
علامه طباطبای رابطه شاکله و عمل را چنین بیان کرده است : (شاکله نسبت به عمل ، نظیر روح جاری در بدن است که بدن با اعضاء و اعمال خود ، آن را مجسم نموده و معنویات او را نشان می دهد (طبا طبایی ،1374 ، 262 )وی شاکله را ملکات نفسانی دانسته است و برای آن ، بعنوان علت معده ی اعمال نقش مهمی قائل است این امر در قرآن نیز تصریح شده است : « ” قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلى شاکِلَتِهِ » باید توجه داشت که شاکله ، علت تامه ی اعمال انسان نیست : زیرا در این صورت ، تبشیر و انذار بی معنا خواهد بود . علامه طباطبایی در توضیح این امر ، به فطرت حق جوی انسان اشاره کرده است و تخلف ناپذیر بودن آن را با علیت تامه ی شاکله ی انسانی در تضاد می داند« فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ » .
روش تکرار عمل