تحقیق رایگان با موضوع انجمن روانپزشکی آمریکا و شیوه‌های فرزندپروری

دانلود پایان نامه

بررسی سبک دلبستگی مادران در مشاوره های پیش از بارداری و دوران بارداری توسط روانپزشکان و یا متخصصان زنان و زایمان.
بررسی ارتباط سبک دلبستگی مادران با دیگر مشخصه های رشد روانی و اختلالات مختص دروان کودکی و شیرخوارگی.
بررسی سبک دلبستگی در تحقیقات طولی و با دخیل نمودن نسل های مختلف یک خانواده جهت شناخت نحوه انتقال سبک های دلبستگی در جامعه.
فهرست منابع
احدی، حسن(1370)، روانشناسی رشد (نظریه هاو مفاهیم کاربردی) جلددوم، تهران: انتشارات رشد
ای برک، لورا. (1383). روان شناسی رشد . یحیی سید محمدی . تهران . انتشارات نشر . جلداول.
انجمن روانپزشکی آمریکا،(2000). متن تجدیدنظرشده‌ی راهنمای تشخیصی آماری اختلالهای روانی، مترجمان نیکخو، محمدرضا، هامایاک. تهران : انتشارات سخن.
باچر، جیمز. مینکا،سوزان،هولی. جیل (1384). آسیب شناسی روانی جلد اول ترجمه: سیدمحمدی، یحیی. تهران :انتشارات ارسباران.
باعزت، فرشته؛ ایزدی فرد، راضیه؛ پیوسته گر، مهرانگیز. (1388). مقایسه سبک های دلبستگی دانش آموزان مبتلا به اختلال رفتاری، نارساخوان و عادی. مجله علوم رفتاری پاییز 1388; 3(3):231-236.
بشارت، محمد علی. شالچی، بهزاد. 1386. سبکهای دلبستگی و مقابله با تنیدگی. روانشناسان ایرانی. دوره 3 شماره 11.
پشت مشهدی، مرجان، محمدخانی، پروانه؛ پورشهباز، عباس؛ و خوشابی، کتایون. (1388). اثربخشی مداخله ترکیبی درمان دلبستگی و آموزش فرزندپروری در مادران دلبسته ناایمن بر نشانه های کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی / نارسایی توجه. روان شناسی بالینی پاییز 1388; 1(3):63-76.
جهان بخش، مرضیه. امیری، شعله. مولوی، حسین. بهادری، محمد حسین. 1389. رابطه مشکلات دلبستگی دختران با سبک دلبستگی مادران. روانشناسی بالینی. شماره 3، پیاپی 7.
حسنی، اعظم. سهرابی، فرامز. تاثیر سبک دلبستگی و احساس تنهایی بر رفتارهای ضداجتماعی دختران شهر تهران.
خانجانی، زینب. (1381). بررسی رابطه جدایی های موقت روزانه مادر- کودک با شکل گیری دلبستگی و مشکلات رفتاری کودکان. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی (تبریز) تابستان و پاییز 1381; 45(184-183):127-162.
خداپناهی، محمد کریم. قنبری، سعید. نادعلی، حسین. سید موسوی، پریسا. 1390. کیفیت روابط مادر- کودک و نشانگان اضطرابی در کودکان پیش دبستانی. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی. دوره 9، شماره 33.
خراشادی زاده، سمیه. شهابی زاده، فاطمه. دستجردی، رضا. 1390. نقش ادراک دلبستگی دوران کودکی، کنش‌وری خانواده و سبکهای اسنادی بر اضطراب اجتماعی. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی. دوره 8، دوره 32.
ذوالفقاری مطلق، مصطفی. جزایری، علیرضا. مظاهری، محمد علی. خوشابی، کتایون. 1386. مقایسه سبک دلبستگی، ویژگیهای شخصیتی و خصیصه اضطراب در مادران اختلال اضطراب جدایی و سالم. خانواده پژوهی. دوره 3، شماره 11.
دادستان پریرخ. (1382). بررسی رابطه نشانه های مرضی مادر با شکل گیری دلبستگی و مشکلات رفتاری/ اجتماعی کودکان پیش دبستانی. مجله روانشناسی پاییز 1382; 7(3 (پیاپی 27)):233-252.
دلاور، علی. (1377). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. ‌تهران. نشر ویرایش.
ذوالفقاری و دیگران. مقایسه سبک دلبستگی . ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه های اضطراری در مادران کودکان دارای اختلال اضطراب جدایی و سالم . فصل نامه خانواده پژوهشی . 1387 . دوره سوم . شماره 11.
رحمانی، پریسا. محب، نعیمه. 1390. بررسی شیوه‌های فرزندپروری و جو عاطفی خانواده کودکان مبتلا به اضطراب فراگیر و کودکان فاقد اضطراب. علوم تربیتی. دوره 4، شماره 13.
سادوک، ویرجینیا؛ و سادوک، بنیامین. (1385). خلاصه روانپزشکی : علوم رفتاری – روانپزشکی بالینی. مترجم حسن رفیعی و خرد سجانیان . جلد دوم. تهران : انتشارات ارجمند.
شریعتمداری، علی(1370) روانشناسی تربیتی، تهران: انتشارات امیرکبیر
طاهری، محمد. پورضای تجریشی، معصومه. سلطانی بهرام، سعید. 1391. رابطه سبک دلبستگی و امید به زندگی در مادران دارای فرزند پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر. اصول بهداشت روانی. دوره 14، شماره 1.
عباسی، علیه. تفضلی، مهین. اسماعیلی، حبیب الله. حسن آبادی، حسین. 1387. تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی مادر- جنین بر سلامت روان مادران نخست باردار در سه ماهه سوم بارداری. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار. دوره 15، شماره 2.
عنابی،‌ عالیه؛ تفضلی، مهین؛ اسماعیلی، حبیب الله؛ و حسن آبادی، حسین. (1387). تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی مادر جنین بر سلامت روان مادران نخست باردار در سه ماهه سوم بارداری. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار. دوره 15 ، شماره 2 ، صفحه 109-104