تحقیق درباره [6]، Robert

دانلود پایان نامه

[6] : Robert McCrae

[7] : Paul Costa

[8] : Big Five

[9] : Neuroticism

[10] : Exraversion

[11] : Openness

[12] : Agreealeness

[13] : Concintionseness

[14] : NEO Personality Inventory

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی و بودجه ریزی عملیاتی