تحقیق درباره مدل سلسله مراتبی و مدل سلسله مراتب

دانلود پایان نامه
T: عوامل مهندسی
T1: خواص فیزیکی و شیمیایی ذره
T2: غلظت ذره
T3: توزیع اندازه و شکل ذره
T4: گذر حجمی جریان گاز
T5: دمای جریان گاز
T6: رطوبت جریان گاز
T7: بهره وری و قابلیت افزایش بهره وری تاسیسات کنترل
EC: عوامل اقتصادی
EC1: سرمایه گذاری اولیه (خرید و نصب تجهیزات)
EC2: هزینه بهره برداری و نگهداری
EC3: عمر مفید تاسیسات
4-2-5 گام پنجم: تعیین گزینه های مدل
تولید سیمان پرتلند یک فرآیند غبار آلود است و غبار به عنوان آلاینده اصلی در صنعت سیمان شناخته می شود. حجم تولید سیمان در ایران بالاست (60 میلیون تن در سال) و حدود 27000 کارگر در کارخانجات تولید سیمان کار می کنند که همگی در معرض مستقیم انتشار گرد و غبار ناشی از تولید سیمان هستند (kakooei et al.,2011).
با توجه به توضیحات بالا و آنچه پیشتر توضیح داده شد، در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا تکنیک مناسب جهت فیلتراسیون گرد و غبار ایجاد شده از فرآیند ساخت سیمان و حفظ کیفیت هوا انتخاب شود. بدین منظور، ابتدا باید از میان روش های متعدد تصفیه دهنده ذرات، آن تکنولوژی هایی که قابلیت کاربرد و کنترل گرد و غبار در محل انجام آسیاب مواد و کوره و آسیاب سیمان را دارند، شناسایی کنیم. غربال کردن اولیه را می توان با بررسی مزایا و محدودیت های وسایل کنترل آلودگی و هم چنین ویژگی های فنی نقاط انتشار گرد و غبار انجام داد. به عنوان مثال، اگر بیشتر ذرات در گاز خروجی، از ذرات ریز باشند، سیکلون ها برای جمع آوری ذرات جوابگو نخواهند بود.
به این ترتیب، به منظور غربال اولیه تکنیک های مختلف کنترل ذرات، چک لیستی طراحی شد تا بتوان اطلاعات مربوط به ویژگی های فنی هر یک از نقاط اصلی توزیع ذرات (آسیاب مواد و کوره، آسیاب سیمان) را جمع آوری کرد. سپس با نظرسنجی از خبرگان و در نظر گرفتن مزایا و محدودیت های هر یک از سامانه های کنترل، سه تکنولوژی زیر به عنوان گزینه های مدل شناسایی شدند.
الکتروفیلتر (فیلتر الکتریکی)
فیلتر هیبریدی
بگ هاوس (پالس جت)
این سه گزینه به عنوان کالکتورهای نهایی با هم مقایسه می شوند. در واقع به هنگام تصفیه هوای غبارآلود ناشی از فرآیندهای صنعتی، معمولا قبل از ورود هوای آلوده به فیلتر اصلی، از پیش فیلترهایی استفاده می شود که عملیات فیلتراسیون اولیه را انجام می دهند. به عنوان مثال، ذرات درشت غبار توسط این پیش فیلترها جمع آوری شده و سپس در کالکتور نهایی، عملیات اصلی تصفیه انجام می پذیرد. در این پژوهش، به علت تنوع زیاد این قبیل فیلترها و برای اجتناب از پیچیدگی محاسبات، پایین آمدن کیفیت مقایسات زوجی و به دنبال آن صحت خروجی مدل، تنها دستگاه های فیلتر نهایی که در واقع عملیات اصلی کنترل آلودگی را هم انجام می دهند، به عنوان گزینه های مدل در نظر گرفته شدند.
4-2-6 گام ششم: مدل سلسله مراتبی نهایی انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا
نمایش سلسله مراتبی مدل انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا در شرکت سیمان شرق، در شکل (4-1) آمده است. این مدل از 5 سطح تشکیل شده است: سطح اول، هدف اصلی و کلی مدل؛ سطح دوم، اهداف فرعی که در واقع همان هدف اصلی مدل است که به دو بخش تقسیم شده است و پیشتر از این در گام اول طراحی مدل، دلیل آن توضیح داده شد. سطح سوم، معیارهای اصلی مدل که شامل سه معیار می باشد. سطح چهارم، زیرمعیارهای مدل که شامل 12 زیرمعیار می باشد و سطح پنجم، گزینه های مدل که مشتمل بر سه گزینه است.
الکتروفیلتر آسیاب سیمان
بگ هاوس آسیاب سیمان