تحقیق درباره فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک های تصمیم گیری

دانلود پایان نامه
در مرحله اول با مطالعات کتابخانه ای، جستجو در سایت های معتبر علمی و بررسی متون علمی موجود در خصوص مسائل مدیریت محیطی و به ویژه مدیریت کیفیت هوای منطقه ای و تکنیک های تصمیم گیری، ادبیات تحقیق گردآوری می شود. سپس با توجه به ادبیات تحقیق، مصاحبه با خبرگان و استفاده از پرسش نامه و چک لیست، معیارها و شاخص های مهم و موثر در انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا و هم چنین تجهیزات ممکن و قابل کاربرد جهت کنترل آلودگی به عنوان گزینه های مدل، استخراج می شوند. پس از شناسایی معیارها و شاخص ها، با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در دو محیط قطعی و فازی نسبت به وزن دهی معیارها و در نهایت رتبه بندی گزینه ها و انتخاب گزینه مطلوب جهت کنترل آلودگی هوا اقدام خواهد گردید.
1-6 جامعه آماری
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت سیمان شرق واقع در مشهد می باشد و با توجه به این که جامعه آماری این گونه تحقیقات باید افراد خبره باشند، جامعه آماری این تحقیق عبارتست از متخصصین و کارشناسان واحد فیلتراسیون و واحد بهره برداری شرکت سیمان شرق که مستقیما با موضوع انتشار آلودگی ها و کنترل آن مرتبط بوده و آشنایی کافی با تکنیک های مختلف کنترل و شرایط و ویژگی های آن ها دارند.
1-7 سابقه و ضرورت انجام پژوهش
با جستجوهایی که توسط محقق انجام شده است تا کنون تحقیق، پایان نامه و یا تألیفی در مورد کاربرد روشها و تکنیکهای تحقیق در عملیات در حوزه مسائل زیست محیطی و خصوصاً آلودگی هوا در سطح کشور مطرح نشده است و این مطالعه در واقع میتواند پیشدرآمدی بر این قبیل تحقیقات باشد. از طرفی از آنجا که آلودگی هوا نقض مهمترین و مؤثرترین اصل بهداشت عمومی محسوب شده و اثرات بسیار مخرب و زیان باری را در زمینههای مختلف ایجاد میکند، ضرورت توجه به امر کنترل آلودگی هوا و تلاش برای ارائهی طرحی مناسب در این زمینه که موضوع پایان نامه پیش رو میباشد، بسیار بدیهی خواهد بود.
1-8 جنبه جدید بودن و نوآوری
در گام نخست، جنبه نوآوری این تحقیق را می توان در تلاش برای بکارگیری روش ها و تکنیک های تحقیق در عملیات در حوزه مسائل زیست محیطی و خصوصا آلودگی هوا که در صدر فهرست مظاهر آلودگی از بابت خطرساز بودن قرار گرفته است، دانست. از طرفی، علاوه بر آن که تا کنون تحقیق و یا تالیفی در این حوزه در سطح کشور مطرح نشده است، در میان منابع لاتین نیز تاکید بیشتر بر بکارگیری فنون تصمیم گیری سخت است. لذا در گام دوم، جنبه نوآوری این پژوهش را می توان در کاربرد فنون تصمیم گیری نرم در حوزه مدیریت کیفیت هوا دانست.
فصل دوم
ادبیات موضوع
بخش اول
مقدمه ای برآلودگی هوا، منابع، اثرات و راه های کنترل آن
2-1-1 مقدمه
آلودگی هوا از زمان برپایی اولین آتش و همچنین پیش از آن با انسان بوده است ولی در زمان های مختلف به جنبه های گوناگونی از آلودگی ها اهیت داده شده است. در مقیاس کوچک، آلودگی های محلی انتشار می یابند و مشکلاتی تا حد عوارض فیزیکی پدید می آورند. در مناطق شهری در گذشته ذغال سنگ و در حال حاضر بنزین خودروها و همین طور منابع ثابت ایجاد آلودگی بر سلامت انسان اثر نامساعد داشته است. در مقیاس منطقه ای تشکیل اوزن ترپوسفری و رسوب های اسیدی تهدید کننده اند و سرانجام این که انتشار دی اکسید کربن و سایر گازهای فعال همراه با تخریب اوزن استراتوسفر، کل محیط زیست کره زمین را در معرض خطر قرار داده است.
با این مقدمه، در این بخش که بخش اول از ادبیات تحقیق پیش رو است به مروری بر معضل آلودگی هوا، پیامدهای هوای آلوده، منابع ایجاد آلودگی و راه های کنترل و کاهش آن و برخی از دیگر مسائل مربوط به هوا، این عنصر حیات بخش زندگی وآلودگی آن خواهیم پرداخت.
2-1-2 ترکیب طبیعی هوا
هوا مهمترین منبع طبیعی قابل احیای جهان است که بدون آن حیات هیچ جانداری ممکن نیست. انسان می تواند تا 5 هفته بدون غذا و 5 روز بدون آب زنده بماند، اما زنده ماندن بدون هوا امری غیر قابل تصور است (یخکشی،1381). هوا از تعدادی مولکول گاز تشکیل شده است که نسبت آن ها هم در جهت افقی و هم در جهت عمودی و نیز از نظر زمان ثابت است. جدول (2-1) ترکیب نسبت گازهای تشکیل دهنده هوای غیر آلوده را برای گازهایی که با غلظت تا حدود 1 قسمت در میلیون وجود دارند، نشان می دهد.
جدول 2-1 نسبت مولکول های تشکیل دهنده هوای خشک
مولکول
علامت
نسبت حجمی
نیتروژن
N2
1/78 درصد
اکسیژن