تحقیق درباره روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه

5
2
1
رتبه در FAHP
نمودار 4-2 مقایسه اوزان نهایی زیرمعیارها با استفاده از دو روش AHP و FAHP
نتایج ارائه شده بر روی نمودار نشان می دهند که با وجود این که در هر دو روش زیرمعیارهای سرمایه گذاری اولیه، هزینه بهره برداری و نگهداری و حداکثر مجاز انتشار آلودگی، رتبه های اول، دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند اما اوزان آن ها متفاوتند و این تفاوت در اوزان بعدی بیشتر می شود به نحوی که در برخی موارد اولویت آن ها را تغییر داده است. به عنوان مثال، می توان دید در حالیکه زیرمعیار نیازهای مصرفی با وزن 0.143، رتبه چهارم و در واقع اولویت مساوی با زیرمعیار حداکثر مجاز انتشار آلودگی را داراست، همین زیرمعیار در روش AHP با وزن 0.0133، رتبه دهم را کسب کرده است که این تفاوت ناشی از در نظر گرفتن شرایط عدم اطمینان و ابهام در روش های فازی است.
4-3-2-3 مقایسه اوزان گزینه های مدل
نمودار های (4-3) و (4-4) اوزان نهایی و اولویت گزینه های مدل را در دو واحد مجزای آسیاب سیمان و واحد آسیاب مواد و کوره و با استفاده از روش های AHP و FAHP نشان می دهند. همان طور که مشاهده می شود، اولویت گزینه های مدل در هر دو روش یکسان بوده به نحوی که تکنیک های بگ هاوس، فیلتر هیبریدی و الکتروفیلتر به ترتیب رتبه های اول، دوم و سوم را کسب کرده اند. این در حالی است که باز هم اوزان متفاوتی برای تکنیک ها با استفاده از دو روش محاسبه شده است.
نمودار 4-3 مقایسه اوزان نهایی گزینه ها در واحد آسیاب سیمان با استفاده از دو روش AHP و FAHP
نمودار 4-4 مقایسه اوزان نهایی گزینه ها در واحد آسیاب مواد و کوره با استفاده از دو روش AHP و FAHP
بدین ترتیب، آن چنان که از مقایسات اوزان و اولویت های معیارهای اصلی، زیرمعیارها و گزینه های مدل بر اساس دو روش AHP و FAHP برمی آید، نتایج حاصل از اجرای روش AHP در دو محیط قطعی و فازی یکسان نمی باشند. علت اصلی این امر آن است که نتایج حاصل از مقایسات زوجی انجام گرفته توسط خبرگان و کارشناسان تا حد زیادی به قضاوت های ذهنی آن ها وابسته است. از طرفی اعتقاد بر این است که قضاوت های فاصله ای نسبت به قضاوت های قطعی قابل اعتمادتر هستند و امکان انعکاس بهتر سبک تفکر انسانی را دارند. بنابراین روش AHP فازی شرایط ساده تری را برای تصمیم گیری آن ها فراهم کرده و در واقع بازتاب مناسب تری از نگرش آن ها در ارزیابی های ذهنی را نشان داده است و این امر موجب شده تا نتایج حاصل از اجرای AHP در محیط فازی با شرایط واقعی و کاربردی تطابق بیشتری داشته باشد.
در نهایت با توجه به این که فضای تصمیم گیری در این تحقیق یک فضای فازی و توام با عدم قطعیت و ابهام است و از طرف دیگر در چنین شرایطی برای دست یابی به نتایج دقیق تر و کاربردی تر، پیشنهاد آن است که از مجموعه های فازی (اعداد فازی) به علت سازگاری بیشتر با توضیحات زبانی و مبهم انسانی استفاده کرد، لذا در فصل پنجم تحلیل نهایی تحقیق بر پایه روش تحلیل سلسله مراتبی فازی قرار می گیرد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
هدف اصلی این تحقیق، طراحی مدل انتخاب تجهیزات مناسب کنترل آلودگی هوا در شرکت سیمان شرق با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی می باشد. در این راستا، در فصول پیشین به کمک روش های AHP و AHP فازی، اوزان اهمیت معیارها و زیرمعیارهای مدل تعیین شده و هم چنین گزینه های مدل اولویت بندی گردیدند تا گزینه ای که بیشترین وزن را به خود اختصاص داده به عنوان تکنیک مناسب جهت کنترل آلودگی برگزیده شود. در این فصل نتایج کلی استخراج شده از تجزیه و تحلیل مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی ارائه شده و در پایان پیشنهادات کاربردی و همچنین پیشنهاداتی به عنوان چشم انداز تحقیقات آینده بیان می گردد.
5-2 نتیجه گیری
بر اساس آنچه در فصل اول ذکر شد سوال های اساسی این تحقیق به صورت زیر می باشد:
معیارهای موثر در انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا کدامند؟
اهمیت نسبی این معیارها چگونه است؟
گزینه مطلوب جهت کنترل آلودگی در هر یک از نقاط اصلی انتشار گرد و غبار کدام است؟
در راستای پاسخگویی به سوالات این تحقیق، مدل سلسه مراتبی انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا (که در فصل چهار آمده است) طراحی شد. همان طور که دیدیم، معیارها و زیرمعیارهای موثر بر انتخاب تجهیزات کنترل با توجه به مراحل ذکر شده در فصل چهارم تعیین شدند که در این میان، معیارهای اصلی به سه دستهی کلی با عناوین معیارهای اقتصادی، معیارهای مهندسی و معیارهای محیطی تقسیم می شوند و هم چنین هر کدام از این معیارها مشتمل بر مجموعه ای از زیرمعیارها می باشند. معیار اقتصادی شامل سه زیر معیار است که عبارتند از: سرمایه گذاری اولیه، هزینه بهره برداری و نگهداری و عمر مفید تاسیسات. معیار مهندسی مشتمل بر 7 زیر معیار که عبارتند از: خواص فیزیکی و شیمیایی ذره، غلظت ذره، توزیع اندازه و شکل ذره، گذر حجمی جریان گاز، دمای جریان گاز، رطوبت جریان گاز، بهره وری و قابلیت افزایش بهره وری تاسسیسات و در آخر معیار محیطی شامل دو زیر معیار می باشد که عبارتند از: حداکثر مجاز انتشار آلودگی و نیازهای مصرفی (برق، آب و …). در ادامهی این بخش و در پاسخ به سوالات بعدی تحقیق، اوزان اهمیت و نحوه اولویت بندی معیارها و گزینه های مدل بر پایه روش تحلیل سلسله مراتبی فازی بیان می گردد.
5-2-1 وزن دهی و اولویت بندی معیارهای اصلی
در نمودار (5-1) اوزان به دست آمده برای معیارهای اصلی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان داده می شود.