تحقیق درباره تکنیک های تصمیم گیری و تحلیل سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه

4- انجام خدمات بهداشتی
5- فعالیت های زیست محیطی
هر کدام از حوزه های فعالیت مرکز HSE به نوبه خود شامل مجموعه ای از فعالیت های مرتبط و متعدد هستند که در این میان، زیرمجموعه فعالیت های زیست محیطی به دلیل مرتبط بودن با موضوع این پژوهش در این جا ذکر می گردد. بدین ترتیب، حوزه فعالیت های زیست محیطی شامل اقدامات زیر می باشد:
نظارت بر گرد و غبار خروجی فیلترها
نظارت بر چگونگی دفع بهداشتی زباله، ‌ضایعات و فاضلاب
نظارت بر بهداشت محیط و نظافت مجتمع
نظارت بر حفظ و گسترش فضای سبز
کنترل سایر آلاینده های محیط زیست مانند وضعیت خودروها،‌ آلودگی صوتی و …
3-2-4 فیلتراسیون (کنترل آلودگی هوا)
مجتمع صنعتی کارخانجات سیمان مشهد مشتمل بر سه خط تولید به ترتیب با ظرفیت های 1250، 3000 و 3400 تن کلینکر در روز می باشد. تعداد 8 الکتروفیلتر، 57 بگ فیلتر و 2 دستگاه بگ هاوس به تناوب زمان راه اندازی هر یک از خطوط تولید، خریداری، مستقر و مورد بهره برداری قرار گرفته است و وظیفه غبارگیری و آماده سازی گاز برای غبارگیری از کوره، آسیاب مواد خام، خنک کن کلینکر و آسیاب های سیمان را بر عهده دارند. بطور متوسط 19% هزینه احداث پروژه های سیمان مربوط به فیلتراسیون می باشد.
3-3 روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ نوع تحقیق از تحقیقات کاربردی و از نظر گرد آوری داده ها، مبتنی بر روش پیمایشی است. گردآوری اطلاعات در این تحقیق ابتدائا متکی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی تحقیقات پیشین بوده و سپس با استفاده از ابزارهای مصاحبه، چک لیست و پرسش نامه صورت گرفته است.
3-4 جامعه آماری
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت سیمان شرق واقع در مشهد می باشد و با توجه به این که جامعه آماری این گونه تحقیقات باید افراد خبره باشند، جامعه آماری این تحقیق عبارتست از متخصصین و کارشناسان واحد فیلتراسیون و واحد بهره برداری شرکت سیمان شرق که مستقیما با موضوع انتشار آلودگی ها و کنترل آن مرتبط بوده و آشنایی کافی با تکنیک های مختلف کنترل و شرایط و ویژگی های آن ها دارند.
3-5 روش گردآوری اطلاعات
در مرحله اول با مطالعات کتابخانه ای، جستجو در سایت های معتبر علمی و بررسی متون علمی موجود در خصوص مسائل مدیریت محیطی و به ویژه مدیریت کیفیت هوای منطقه ای و تکنیک های تصمیم گیری، ادبیات تحقیق گرد آوری می شود. سپس با توجه به ادبیات تحقیق، مصاحبه با خبرگان و استفاده از پرسش نامه، معیارها و شاخص های مهم و موثر در انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا استخراج می شود. از طرفی، با بررسی وضعیت موجود و ویژگی های فنی آن مرحله از فرآیندهای تولید سیمان که به عنوان منابع اصلی انتشار گرد و غبار در این تحقیق در نظر گرفته شده اند (آسیاب مواد، کوره و آسیاب سیمان) و همچنین مطالعه مزایا و محدودیت های تجهیزات متعدد فیلتراسیون ذرات و مصاحبه با خبرگان، آن دسته از فناوری های جمع آوری ذرات که قابل کاربرد در مراحل ذکر شده در فرآیند تولید سیمان هستند، به عنوان گزینه های مدل تحقیق شناسایی می شوند. در این مرحله، با طراحی پرسش نامه مقایسات زوجی و تکمیل آن توسط خبرگان و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در دو حوزه قطعی و فازی نسبت به وزن دهی معیارها و شاخص ها و در نهایت اولویت بندی گزینه ها و انتخاب گزینه مطلوب جهت کنترل آلودگی ناشی از انتشار گرد و غبار اقدام خواهد گردید.
3-6 ابزار گردآوری اطلاعات
به منظور گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از ابزارهای زیر استفاده شده است:
مطالعات کتابخانه ای: به منظور جمع آوری ادبیات تحقیق، شناسایی معیارها و زیرمعیارهای موثر در انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا و مطالعه مزایا و محدودیت های تکنیک های مختلف کاهش گرد و غبار از منابع متعدد داخلی و خارجی استفاده شده است.
پرسش نامه: در این تحقیق از دو نوع پرسش نامه استفاده شده است:
پرسش نامه 1: این پرسش نامه به منظور غربال نهایی معیارهای استخراج شده از مطالعات کتابخانه ای طراحی شد و در اختیار 21 نفر از خبرگان قرار گرفت.
پرسش نامه 2: جهت وزن دهی معیارها و زیرمعیارهای موثر در انتخاب تجهیزات فیلتراسیون گرد و غبار و همچنین اولویت بندی گزینه ها توسط خبرگان، از پرسش نامه مقایسات زوجی استفاده شده است.
مصاحبه: جهت غربال اولیه زیرمعیارهای معیارهای اصلی موثر در انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی، مصاحبه ای با خبرگان انجام گرفت. هم چنین، به منظور شناسایی گزینه های ممکن جهت فیلتراسیون گرد و غبار در نقاط اصلی انتشار غبار در فرآیند تولید سیمان از نظرات خبرگان استفاده شد.
چک لیست: به منظور بررسی وضع موجود نقاط انتشار آلودگی، شناسایی ویژگی های ذرات در این نقاط و شرایط کاری تجهیزات فیلتراسیون از ابزار چک لیست استفاده شده است. این اطلاعات، همان طور که پیشتر توضیح داده شد، جهت تعیین نهایی گزینه های ممکن توسط خبرگان جمع آوری گردید.