تحقیق درباره تصمیم گیری در شرایط اطمینان کامل و مروری بر شیوه های تصمیم گیری

دانلود پایان نامه
بخش سوم
مروری بر شیوه های تصمیم گیری
2-3-1 مقدمه
تصمیم گیری صحیح در مفهوم مدیریت نوین به عنوان مهم ترین وظیفه و مسئولیت مدیران دانسته شده است. شکست هایی که افراد یا سازمان ها در عمر خود تجربه می کنند تا اندازه زیادی به تصمیماتی که در مواقع بحرانی اتخاذ می نمایند، بستگی دارد. نظریه تصمیم در علم مدیریت، شیوه ای تحلیلی و منظم را در مطالعه تصمیم گیری ارائه می کند. تصمیم مناسب، تصمیمی است که بر مبنای منطق اتخاذ شده باشد و تمام داده ها و گزینه های حاکم بر مسئله را شناسایی نموده و به اقتضاء شرایط انتخاب گردد. در این زمینه، تحقیق در عملیات در علم مدیریت، با بیان روش های کمی، تصمیم گیری چند شاخصه، برنامه ریزی خطی و غیرخطی و … به پشتیبانی مدیران در امر تصمیم گیری می پردازد (همایونفر،1384). در این بخش به ارائه مفاهیمی پیرامون تصمیم گیری، ماهیت، شرایط و روش های آن خواهیم پرداخت.
تعریف تصمیم گیری
یک تصمیم نتیجه فرآیند انتخاب یک گزینهی بهتر از بین دو یا چند گزینه متفاوت می باشد که ما را در رسیدن به مقصود یاری می دهد. این فرآیند، تصمیم گیری نامیده می شود. در تحقیق در عملیات امر تصمیم گیری و بررسی مسائل در قالب یک فرآیند سیستماتیک مورد توجه قرار می گیرد. این فرآیند دارای مراحل زیر می باشد (آذر،1383):
تعریف مسئله
شناخت راه حل های ممکن
ارزیابی راه حل های ممکن
انتخاب یک راه حل
بطور کلی اگر بخواهیم تعریف جامعی از فنون تصمیم گیری ارائه دهیم می توان گفت، فنون تصمیم گیری به مجموعه فنون و روش هایی اطلاق می شود که جهت ارزیابی راه حل های ممکن و انتخاب بهترین راه حل به کار می رود.
2-3-3 ماهیت تصمیم گیری
هربرت سایمون، محققی که در زمینه تصمیم گیری تحقیقات بسیاری انجام داده است معتقد است که مدیریت و تصمیم گیری دو واژه مترادف هستند (سعادت، 1372). تصمیم گیری در تمامی وظایفی که مدیر انجام می دهد وجود دارد و می توان مدیر را در رابطه با وظایفی از قبیل برنامه ریزی، سازمان دهی، کنترل و … مورد مطالعه قرار داد. بطور کلی، تصمیم گیری فرآیندی دو مرحله ای است:
1-شناسایی مسئله
2-حل مسئله
هر کدام از این مراحل به نوبه خود یک فرآیند بوده و دارای الگوریتم خاص خود می باشند. در مرحله اول تصمیم گیرنده از طرق مختلف به وجود مسئله یا مشکل پی می برد و در مرحله بعد پس از مشخص نمودن مسئله، راه حل های گوناگون را مورد بررسی قرار می دهد و نهایتا یکی را انتخاب کرده و به اجرا در می آورد. بنابراین تصمیم گیری را می توان چنین تعریف نمود: تصمیم گیری فرآیندی را تشریح می کند که از طریق آن راه حل مسئله معینی انتخاب می شود (رضائیان،1374).
2-3-4 شرایط حاکم بر تصمیم گیری
تصمیماتی که افراد می گیرند بسته به میزان دانش و اطلاعات آن ها در آن وضعیت و نیز میزان اطمینان به نتایج حاصل از شقوق مختلف به 4 دسته تقسیم می شوند:
2-3-4-1 تصمیم گیری در شرایط اطمینان کامل
در این شرایط، تصمیم گیرندگان با اطمینان کامل، پیامدهای هر گزینه را می دانند و ضریب اطمینان داده ها و اطلاعات صد در صد می باشد. بنا براین گزینه هایی را انتخاب می کنند که منافع آن ها را حداکثر کند (رضائیان،1380).
2-3-4-2 تصمیم گیری در شرایط ریسک (احتمالی)
در صورتی که تصمیم گیرنده بتواند احتمال وقوع حالات مختلف را برای مسئله تعیین کند، تصمیم گیری از نوع ریسک یا احتمالی خواهد بود (رضائیان،1380).
2-3-4-3 تصمیم گیری در شرایط فازی
بنیان منطق فازی و تئوری مجموعه های فازی در تعریف ماکس بلک از ابهام و سربسته بودن داده ها در سال 1937 نهفته است. به عبارت دیگر زمانی فنون تصمیم گیری در شرایط فازی مطرح می گردند که داده هایی که مبنای تصمیم گیری قرار می گیرند در فرم مبهم و سربسته اتفاق بیفتند.