تحقیق با موضوع سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه

موافقید؟
تا چه اندازه عضو انجمنهای حفظ محیط زیست هستید؟
تا چه اندازه پیگیری اخبار مربوط به محیط زیست، منابع و حیوانات هستید؟
تا چه اندازه به کسانی که محیط زیست را آلوده می کنند تذکر می دهید؟
تا چه اندازه استفاده نکردن از وسیله نقلیه شخصی در روز هوای پاک مقید هستید؟
شاخص: دفع زباله
تا چه اندازه به تفکیک زباله های خشک و تر اهمیت می دهید؟
به نظر شما آیا باید ریختن زباله در سطل آشغال یا در سطح شهر؟
تا چه اندازه در فعالیتهای جمع آوری زباله های باز یافت نشدنی(پلاستیک) از محیط طبیعی شرکت می کنید؟
شاخص: تکنولوژی ارتباطی:
تاچه اندازه از هر یک از وسایل ارتباطی زیر استفاده می کنید؟
تلفن همراه
تلفن ثابت
اینترنت پر سرعت
موبایل بانک، اس ام اس بانک
پرداخت قبوض از طریق خود پرداز یا موبایل یا تلفن بانک
مجله، روزنامه، اخبار
کتابخانه عمومی
شاخص: حمل و نقل
اتوبوس
تاکسی و مسافرکش های شخصی
وسیله نقلیه شخصی
مفهوم : سرمایه اجتماعی نوع متغیر : مستقل
شاخص: اعتماد
به نهاد شهرداری چه میزان اعتماد دارید؟
به نهاد مجلس شورای اسلامی چه میزان اعتماد دارید؟
به نهاد استانداری چه میزان اعتماد دارید؟
به نهاد قوه قضائیه و دادگاهها و محاکم قضایی چه میزان اعتماد دارید؟
به نهاد بانکها و موسسات اعتبار چه میزان اعتماد دارید؟
به نهاد سایر دستگاه های اداری و اجرایی چه میزان اعتماد دارید؟
به نهاد شورای چه میزان اعتماد دارید؟
درحال حاضربه مردم می توان اعتمادکرد
مردم به قول و قرارهای خود عمل میکنند
درشهربندرعباس شهروندان حقوق یکدیگر رارعایت می کنند
مغازه دارها و فروشندگان هنگام فروش اجناس با صداقت عیب ونقص کالای خود را بیان می کنند.
دوستان وآشنایان هنگام گرفتاری و مشکلات مالی به انسان کمک می کنند
شاخص: رفت و آمد با دوستان
تا چه اندازه با خویشاوندان درجه یک رفت و آمد دارید؟
تا چه اندازه خویشاوندان درجه دو رفت و آمد دارید؟
تا چه اندازه با همسایگان رفت و آمد دارید؟
تا چه اندازه با دوستان وآشنایان رفت و آمد دارید؟
شاخص: عضویت در انجمنها
آیا عضو باشگاههای ورزشی و تفریحی هستید؟
آیا عضو اتحادیه های صنفی، شغلی و علمی هستید؟
آیا عضو هیات ها و نشستهای مذهبی هستید؟
آیا عضو انجمنهای هنری و ادبی هستید؟
شرکت در امور خیریه؟
شرکت درانتخابات؟
کارآفرینی؟
شاخص : شبکه اجتماعی
درخانواده ما افراد به راحتی می توانند مشکلات خودشان را بیان کنند.
خانواده ما به مشکلات اعضاء اهمیت می دهد.
به خانواده احساس وابستگی دارم و نمی توانم از آنها دور باشم
به خانواده خودم افتخارمیکنم.
خانواده من با رفتارهاو نحوه زندگی من کنارآمده است.
به این که در شهربندرعباس زندگی می کنم بر خود می بالم
من از زندگی در ایران احساس غرور می کنم
من به ارزشهای جامعه و کشورم اعتقادداشته و به آن پایبندم
من ازکارم لذت می برم .
من معتقدم نمی توانم به راحتی از شهر و همشهریهایم دل بکنم
شاخص: مشارکت:
تا چه حد برای بررسی وحل مشکلات وکمبودها در زندگیتان با دیگران مشورت می کنید
کمک به دیگران درانجام کارهایی مانند درختکاری یا پاکسازی محیط
بازخواست کارکنان ادارات هنگام عدم انجام وظیفه
پیگیری اخبار و مسائل سیاسی ایران درجهان
ارائه پیشنهادات به ادارات برای بهترشدن کارها
شرکت در مراسم مذهبی
شرکت در سخنرانیهای مسئولین اداری شهر
تا چه حد برای حل مشکلات و رفع اختلافات بین دوستان و آشنایان بادیگران همکاری می کنید
درجامعه به مناسبتهای مختلف اعیاد و مراسمی برگزار می شود شما تاجه حد در چنین مراسمی شرکت می کنید
بعنوان یک شهروند بندرعباسی شرکت درانتخابات تا چه حد درتعیین سرنوشتتان تاثیر دارد.
3-4- نوع پژوهش:
تجزیه تحلیل داده ها اغلب مستلزم به کار بستن روش های آماری مناسب است که محقق داده هارا با استفاده، جداول توزیع فراوانی تنظیم و نمودارهای مربوطه را ترسیم می کند. در این تحقیق علاوه برانجام مراحل فوق محقق به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پادرار شهری در بندر عباس می پردازد . با توجه به اهداف تحقیق، مطلوبترین روش انجام چنین تحقیقاتی روش همبستگی از نوع توصیفی می باشد. که درآن از طریق گردآوری اطلاعات با بهره گرفتن از آز مون و پرسشنامه از وضع موجود به سئوالات پژوهشی پاسخ داده می شود.
روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است که به روش پیمایش و با استفاده پرسشنامه انجام خواهد شد. جامعه آماری تحقیق حاضر جمعیت شهر بندر عباس است که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری غیر احتمالی اتفاقی در پنج نقطه شمال، جنوب، غرب ،شرق و مرکز شهرستان بندرعباس و با بهره گرفتن از آلفای کرنباخ روایی و پایایی آن سنجیده خواهد شد. بعلاوه در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از نرم افزار spss ودر ترسیم مدل ساختاری از ames استفاده خواهد شد.
روش تحقیق به دو روش کتایخانه ای و پیمایشی صورت خواهد گرفت که در روش کتابخانه ای با مراجعه به تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی مرتبط یا موضوع تحقیق فیش برداریهای لازم صورت خواهد گرفت سپس با بهره گرفتن از پرسشنامه که بر اساس نظریه راهنمای تحقیق تدوین شده(و یا استفاده از پرسشنامه استاندارد در صورت در دسترس بودن) یه جمع آوری اطلاعات میپردازیم و در نهایت یا استفاده از آزمونهای کوکران؛ آلفای کرنباخ؛ رگرسیون و…و نرم افزار spss به تجزبه و تحلیل داده ها می پردازیم.
3-5-جامعه آماری:
جامعه به مجموعه هایی از افراد یا اشیا اطلاق مشود که در صفات معینی مشترک باشند و افراد جامعه عبارت از واحد مورد مطالعه در جامعه است . جامعه آماری شهروندان بالای 18 سال هستند که به روش خوشه ای نمونه گیری می شوند بعلاوه کارشناسان تعهدی و قضاوتی شامل حداقل 20 نفر که با بهره گرفتن از فرمول کوکران محاسبه می شوند؛ خواهد بود.
3-6-نمونه آماری حجم نمونه مورد پژوهش :
برای تحت پژوهش قرار دادن نمونه معرف، تحقیقات مشابه پیشین، حجم نمونه را10%= p و5%= p در نظر گرفته اند.بطور کلی در تحقیقات مربوط به حوزه های علوم انسانی ودر پژو هش هایی از نوع توصیفی – پیمایشی و همبستگی حداقل نمونه مورد پژوهش را 100 نفر در نظر می گیرند. به هر حال نمونه باید معرف جامعه باشد بنابر این اندازه هر چه بیشتر باشد دقت تحقیق را افزایش می دهد. از طرف دیگر نمونه حجم زیاد مستلزم صرف زمان بیشتر و هزینه بالاست. محققان روش هایی را بوجود آوردهاند که می تواند در تعیین حجم نمونه متناسب و منطقی باشد. در این پژوهش، با بهره گرفتن از فرمول بر آورد نمونه آماری در تحقیقات توصیفی که عبارت است ازفرمول:
                              تعیین میشودکه در آن:
:n اندازه نمونه مورد نیاز       : N اندازه جامعه آماری
p نسبت افرادی که صفت مورد نظر را دارا هستند(5/0=p )
:d درصد اشتباه که معمولاً %5 در نظر گرفته می شود
96/1=:k خی 2 با درجه آزادی یک
مقدارn بر آورد شده توسط فرمول 353 برآورد شد که  برای حصول اطمینان بیشتر و برای جلوگیری از افت آماری 10درصد به حجم تعیین شده افزوده شد و حجم نمونه 400 نفر در نظر گرفته می شود.
3-7-روش نمونه گیری
نمونه گیری فرآیندی است که در طی آن بعضی از اعضای یک جمعیت به عنوان نمایندگان معرف کل آن جمعیت انتخاب می شوند. نمونه، گروه یا مواردی که اطلاعات از آنها به دست می آید.
واحد نمونه گیری: فرد یا سوژه مورد بررسی که داده ها در مورد آن جمع آوری می شود.
نسبت نمونه گیری : نسبت تقسیم تعداد نمونه به تعداد جامعه
چارچوب نمونه گیری: فهرست کل اعضای جامعه که شامل کل واحدهای نمونه گیری ممکن است.
رویه نمونه گیری : روشی که بر مبنای آن واحدهای نمونه گیری از چارچوب نمونه گیری انتخاب می شوند.
نمونه گیری اتفاقی : این نمونه معمولاً بر اساس اتفاق صورت می پذیرد .کاری که بیشتر خبرنگاران انجام می دهند یعنی نمونه های خود را از کوی وبرزن به صورت اتفاقی انتخاب می کنند.
 
نمونه گیری گلوله برفی : در این نوع نمونه گیری پاسخگویان بعدی از طریق پاسخگویان قبلی مشخص می شوند. این روش معمولاً وقتی مطلوب است که یافتن محل اعضا یک جمعیت ویژه دشوار باشد .مثلاً یافتن نمونه ای از افرادبی خانمان ، مهاجران غیر قانونی و….
3-8- اعتبار و پایایی تحقیق
 به طور خلاصه اعتبار یعنی آیا واقعا همان چیزی را می سنجیم که قصد سنجش آن را داریم. در این پژوهش برای آزمون اعتباراز اعتبار صوری و اعتبار وابسته به معیار استفاده گردید. در واقع برای بررسی اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری که در آن گویه های نا مناسب حذف می گردد استفاده شد که البته در پرسشنامه حاضر مورد نامناسبی گزارش نگردید ودر نتیجه هیچ گویه ای حذف نگشت.
روایی : منظور از روایی این است که ببینیم آیا ابزار سنجش دارای ویژگی تکرار پذیری هست یا نه. یعنی در صورت تکرار عملیات تحقیق می توان به نتایج مشابهی رسید؟
در این تحقیق برای تقویت اعتبار و روایی از:
1. تئوری های مختلف جامعه شناسی، برنامه ریزی شهری و….
2. اسناد و مدارک، نظر سنجی ها، مقیاس ها
3. راهنمایی اساتید مجرب
استفاده گشت.
برای تعیین روایی پرسشنامه تدوین شده به صورت مقدماتی آن را در بین ۲٧ نفر از کارشناسان شهر بندر عباس توزیع کردیم که پس از جمع آوری و اجرای مراحل آماری با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS آلفای بدست آمده ٨٠% تعیین گردید که خود نشان دهنده روایی پرسشنامه مورد نظر می باشد زیرا از میزان درصد تایید شده علوم اجتماعی یعنی ٧٠% بیشتر است.
3-9- ابزار جمع آوری داده ها:
ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای می باشد که در آن  جنسیت ( زن و مرد)، سن (به سال) سابقه(به سال)، مدرک تحصیلی( دیپلم و فوق دیپلم و لیسانس )، رشته تحصیلی (ابتدایی، غیرابتدایی)، پرسیده میشود. درادامه با توجه به شاخصهای سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار شهری سوالاتی پرسیده خواهد شد.
3-10- روش جمع آوری داده ها:
     با توجه به اینکه رایجترین وسیله گردآوری اطلاعات درتحقیقات توصیفی پرسشنامه و مصاحبه فردی میباشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد شده چهار گزینه ای است که شامل سئوالاتی در مورد سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار شهری می باشد و پس از نتایج روان سنجی و کسب شاخص های لازم مورد استفاده قرار می گیرد. بعد از طرح سئوالات بر روی 50 نفر به عنوان نمونه آ‎زمایش اجرا می گردد و سپس نتایج امتحان استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرد و مواردی که در مورد سئوالات اجرا خواهد شد عبارتند از:
–      درجه دشواری سئوال
–       قدرت تمیز سئوال
–      همبستگی هرسئوال با کل آزمون
–       برای معنی دار بودن هر سئوال
–      رسم منحنی ویژگی هر سئوال
–      میزان توانایی پاسخ دهنده و احتمال موفقیت فرد از طریق نمودار محاسبه می شود
–      واریانس هر سئوال
کلیه شاخصهای مورد نظر در هر سئوال محاسبه می شود و سئوالاتی که شاخص های لازم را کسب نمودند انتخاب و بقیه سئوالات حذف می گردد. در هر مرحله اعتبار روایی سئوال محاسبه می شود.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه رشته روانشناسی در مورد نظام ارزشیابی

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل آماری
4-1- مقدمه
این فصل شامل دو بخش می گردد. در بخش اول به توصیف اطلاعات پرداخته خواهد شد و بخش دوم شامل بررسی رابطه متغیرها و آزمون فرضیه ها می باشد. بخش اول شامل سه قسمت می باشد؛ در قسمت اولِ بخش اول اطلاعات توصیفی(مانند میانگین، انحراف استاندارد) متناسب با هر یک از متغیر های زمینه‌ای مانند سن، جنس، وضعیت تأهل، تحصیلات، درآمد پاسخگویان ارائه خواهد شد.
در قسمت دومِ بخش اول، اطلاعات توصیفی متناسب با متغیر وابسته ارائه خواهد شد.
در قسمت سومِ بخش اول، اطلاعات توصیفی مربوط به متغیرهای مستقل ارائه می‌شوند.
در بخش دوم این فصل به بررسی فرضیه‌های تحقیق و رابطه بین متغیرها پرداخته خواهد شد. در ادامه فرضیه‌های تحقیق ارائه می‌گردد و آزمون‌های متناسب برای تجزیه و تحلیل آنها معرفی خواهد شد.
4-2- اطلاعات توصیفی
در این قسمت اطلاعات توصیفی مربوط به متغیرهای مختلف براساس سطح متغیرها ارائه خواهد شد. این اطلاعات شامل درصد فراوانی برای هر متغیر، میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای سطح فاصله‌ای خواهد بود. جمعیت آماری و حجم نمونه در فصل سوم به تفصیل مورد اشاره قرار گرفت، لذا در این قسمت فقط فراوانی آنها مورد اشاره قرار خواهند گرفت تا تصویری کلی از آن نمایش داده شود. حجم نمونه شامل380 نفر پاسخگو است.
4-2-1- متغیرهای زمینه‌ای
جدول شماره(1)توصیف پاسخگویان برحسب جنس
جنس
تعداد
درصد
مذکر
203
50.8

پاسخی بگذارید