تحقیق:، تهران،، محمد،، محمد¬بن

دانلود پایان نامه

ج1.
51. علم الهدی، علی¬بن حسین، امالی (غرر الفوائد و درر القلائد)، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، دار الفکر العربی، 1998م، جلد1.
52. علوی، ابوعبدالله، الجامع الکافی فی فقه الزیدیه، عمان، مؤسسه امام زیدبن علی الثقافیه، بی تا، ج1.
53. عمری نسّابه، علی¬¬بن ابی الغنائم¬، المجدی فی انساب الطالبیین، تحقیق: احمد مهدوی دامغانی، قم، مکتبه آیه¬العظمی المرعشی النجفی، چاپ اول، 1409ق.
54. فخر رازی، محمد¬بن عمر، الشجرۀ المبارکۀ فی انساب الطالبیۀ، تحقیق: سید مهدی رجایی، قم، مکتبۀ المرعشی، چاپ اول، 1420ق.
55. فرای، ر.ن، تاریخ ایران (از اسلام تا سلاجقه)، مترجم: حسین انوشه، تهران، امیرکبیر، 1363ش، ج 4.
56. فرمانیان، مهدی، درسنامه تاریخ و عقاید اسماعیلیه، قم، نشر ادیان، 1386ش.
57. فرمانیان، مهدی؛ موسوی نژاد، سید علی، درسنامه¬ی تاریخ و عقاید زیدیه، قم، ادیان، چاپ اول، 1386ش.
58. قزوینی، عبدالجلیل، نقض: معروف به بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض، تصحیح: محدث جلال الدین، تهران، انجمن آثار ملی، 1362ش.
59. کاتب حلبچی، مصطفی‌بن عبدالله، کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون، تهران: افست المکتبه الاسلامیه، 1387ق.
60. لقمان، احمد¬بن صالح، الکاشف: لذوی العقول عن وجوه الکافل بنیل السول، صنعا، مکتبۀ بدر، 1421ق.
61. مادلونگ، ویلفرد، اخبار ائمۀ الزیدیه فی طبرستان و دیلمان و جیلان، بیروت، المعهد الألمانی للأبحاث الشرقیه، 1987م.
62. متز، آدام، تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، مترجم: علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران، امیر کبیر، 1377ش، ج1.
63. محلی، حمیدبن¬احمد¬بن¬محمد، الحدائق الوردیه فی مناقب ائمه الزیدیه، تحقیق: مرتضی المحطوری¬الحسنی، صنعا، مطبوعات مکتبه مرکز بدر العلمی و¬الثقافی، چاپ اول، 1423ق، جلد2.
64. محمد¬بن حسن، ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، مصحّح: اقبال آشتیانی، تهران، اساطیر، 1389 ش، ج 1 و ج2.
65. مدرسی طباطبایی، سید حسین، مکتب در فرآیند تکامل: نظری بر تطوّر مبانی فکری تشیع در سه قرن نخستین، ترجمه: هاشم ایزد پناه، تهران، کویر، چاپ هشتم، 1389.
66. مدیر شانه‌چی، کاظم، درایه الحدیث، مشهد، دانشگاه فردوسی، 1397ق.
67. مرعشی، ظهیرالدین¬بن نصیر الدین، تاریخ طبرستان و رویان مازندران، تهران، شرق، 1368ش.
68. مفید، محمد¬بن محمد، الفصول المختارۀ من العیون و المحاسن، قم، مکتبۀ الداوری، 1396ق، ج2.
69. مفید، محمد¬بن محمد، امالی، ترجمه: حسین استاد ولی، مشهد، آستان قدس رضوی، 1364ش، ج 1.
70. مفید، محمد¬بن محمد، أوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، ترجمه و تحقیق: سجاد واعظی، تهران، آذینه گل مهر، 1387ش.
71. مقالع، عبدالعزیز، قراءۀ فی فکر الزیدیۀ و المعتزلۀ، بیروت، دار العودۀ، 1982م.
72. مقدسی، ابوعبدالله محمد¬بن احمد، أحسن¬التقاسم فی معرفه الأقالیم، ترجمه: علینقی منزوی، تهران، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، چاپ اول، 1361ش، ج2.
73. مقریزی، تقی الدین احمد¬بن علی، اتّعاظ الحنفا بأخبار الفاطمیین الخلفا، تحقیق: جمال الدین الشیال، قاهره، المجلس الأعلی للشئون الإسلامیۀ لجنۀ إحیاء التراث الاسلامی، 1967م، 3ج، ج1.
74. ملطی، احمد¬بن عبد الرحمن، التنبیه و الرّد علی اهل الأهواء و البدع، قاهره، المکتبۀ الأزهریۀ للتراث، 1417ق.
75. منذوی، محمد محسن‌بن علی (آقا بزرگ تهرانی)، الذریعه الی تصانیف الشیعه، بیروت: دارالاضوا، 1403ق، ج 2.
76. منصور بالله امام قاسم‌بن محمدعلی، الاعتصام بحبل الله المتین و حرمه التفرّق فی الدین بما شرعه سبحانه و تعالی فی کتابه الذکر المبین و علی لسانه رسوله محمد خاتم النبیین، محقق: احمدبن یوسف زباره، اردن: مطابع الجمعیه العلمیه الملکیه، 1403 ق، ج 1.
77. منصور، محمد¬بن محمد، القضاء و القدر، صنعا، مکتبۀ مرکز بدرالعلمی الثقافی، 1417ق.
78. منصور¬بالله، قاسم¬بن ¬محمد، عقائد¬الأکیاس فی معرفۀ رب العالمین و عدله فی¬المخلوقین و ما یتصل بذاک من اصول¬الدین، تعلیق: محمد قاسم عبدالله الهاشمی، صعده، مکتبه التراث الإسلامی، چاپ دوم، 1415ق.
79. مهدوی سعیدی نجفی لاهیجانی، محمد، سادات متقدمه گیلان، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
80. مؤیدی، مجد الدین¬بن محمد، التحف شرح الزلف، صنعا، مکتبه مرکز بدرالعلمی و الثقافی، 1417ق، ج1 و ج2.
81. مؤیّدی، مجدالدّین¬¬بن¬ محمد، لوامع الأنوار فی جوامع العلوم و الآثار و تراجم اولی العلم و الأنظار، صعده، مکتبه التراث الإسلامی، 1441ق، ج 1 و ج2.
82. ناشئ الأکبر، عبدالله¬بن محمد، مسائل الإمامۀ، ویسبادن، دار النشر فرانز اشتاینر، 1971م.
83. نجاشی، احمد¬بن علی، الرجال، تحقیق: سید موسی شبیری زنجانی، قم، جامعه¬ی مدرسین، 1407ق.
84. نوبختی، حسن¬بن موسی، فرق الشیعۀ، بیروت، دار الأضواء، چاپ دوم، 1404ق.
85. نومسوک، عبدالله، منهج الإمام شوکانی فی العقیده، بیروت، دارالرساله، 1414ق.
86. هارونی، یحیی¬بن حسین، الافادۀ فی تاریخ الائمۀ الزیدیۀ، تحقیق: محمد¬بن یحیی عزان، صنعا، دار الحکمۀ الیمانیۀ، 1417ق.
87. هارونی، یحیی¬بن حسین، التحریر فی الکشف عن نصوص الائمۀ النحاریر، تحقیق: محمد یحیی سالم عزان، بی جا، بی نا، بی تا، جلد1 (مقدمه).
88. هارونی، یحیی‌بن حسین، تیسیر المطالب فی امالی ابیطالب، تحقیق: عبدالله حمود العزّی، عمان، مؤسسۀ الامام زید¬بن علی الثقافیۀ، 1423ق.
89. هارونی، یحیی¬بن حسین، شرح بالغ¬المدرک، تحقیق: محمد یحیی سالم عزان، صنعا، مکتبۀ بدر العلمی و الثقافی، چاپ اول، 1417ق.
90. همدانی، خواجه رشید الدین فضل الله، جامع التواریخ قسمت فاطمیان، بکوشش محمد تقی دانش پژوه و محمد مدرسی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1388.
91. همدانی، قاضی عبداجبار، تثبیت دلائل النبوۀ، تحقیق: دکتر عبدالکریم عثمان، بیروت، دار العربیۀ للطباعۀ و النشر و التوزیع، بی تا، جلد2.
92. همدانی، قاضی عبدالجبار، المغنی فی ابواب التوحید و العدل: فی الامامۀ، تحقیق: دکتر محمود قاسم، بی جا، بی تا.
93. همدانی، قاضی عبدالجبار، شرح اصول الخمسه، تحقیق: دکتر عبدالکریم عثمان، تعلیق: احمد¬بن حسین¬بن ابی هاشم، قاهره، مکتبه وهبۀ، چاپ دوم، 1408ق.
94. همدانی، قاضی عبدالجبار، طبقات المعتزلۀ: فصل الإعتزال و طبقات المعتزلۀ و مبانیهم لسائر المخالفین، تحقیق: فؤاد سید، تونس، دار التونسیۀ للنشر، 1393ق.
95. همدانی، محمد¬بن عبدالملک، تکملۀ تاریخ الطبری، بیروت، مطبعه الکاثولیکیته، 1958م، ج1.
96. وجیه، عبدالسلام، أعلام¬المؤلّفین الزیدیه، عمان، مؤسسۀ الإمام زید بن علی الثقافیۀ، 1420ق، (ملزمه الاولی).

مطلب مرتبط :   بهبود عملکرد کسب و کار و مدیریت کیفیت جامع

97. وزیر، ابراهیم¬بن محمد، الفلک الدوّار فی علوم الحدیث و الفقه و الآثار، تحقیق: محمد یحیی سالم عزان، صعده، دار التراث الیمنی، 1374ق.
98. یوسفی نیا، علی اصغر، تاریخ تنکابن، تهران، قطره، بی تا.
مقاله
99. انصاری قمی، حسن، «ابوزید علوی و کتاب او در ردّ امامیه»، معارف، دوره¬ی هفدهم، فروردین ـ تیر 1379، شماره1.
100. انصاری قمی، حسن، «زیدیه و چالش حنابله و معتزله»، کتاب ماه دین، مهر 1379، شماره 36.
101. انصاری قمی، حسن، «زیدیه و منابع مکتوب امامیه»، علوم حدیث، تابستان 1380، شماره 20،
102. انصاری قمی، حسن، «کتابی ارزشمند در تاریخ امامان زیدیه از مؤلفی طبری»، اطلاع رسانی و کتابداری: ماه دین، تیر 1379، شماره 33.
103. انصاری قمی، حسن، «مجادله¬ی قلمی حجت با امام: معرفی و متن رساله¬ای از المؤید بالله الهارونی»، ماه دین، شماره 113-112. 111-110، آذر، دی، بهمن و اسفند 1385.
104. انصاری قمی، حسن، «نهج البلاغه پیش از نهج البلاغه»، نشریه‌ی اطلاع‌رسانی و کتابداری: نشر دانش، سال نوزدهم، بهار 1381، شماره 1.
105. انصاری قمی، محمد رضا، «امالی شیخ طوسی»، کیهان اندیشه، مهر و آبان 1373، شماره 56.
106. رحمتی، محمد کاظم، «داعی عماد الدین ادریس و کتاب عیون الأخبار و فنون الآثار»، ماه دین، شهریور 1387، شماره 130 و 131.
107. رحمتی، محمد کاظم، «روابط زیدیه و امامیه با تکیه بر کتاب المحیط باصول الامامۀ»، جشن نامه دکتر محسن جهانگیری.
108. رحمتی، محمد کاظم، «شکل گیری و تکوین تاریخ نگاری زیدیه»، مطالعات تاریخی (ضمیمه مجله دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد)، شماره 9 و 10.
109. رحمتی، محمدکاظم، «نکاتی درباره‌ی آثار برادران هارونی»، ماه دین، شماره‌ی 90ـ 89، اسفند 1383 و فروردین 1384.
110. رحمتی، محمدکاظم «صحیفه الرضا به روایت شیخ صدوق و ابوعبدالرحمن سلّمی» ماه دین، شماره‌ی 71 و 70، مرداد و شهریور 1382.
111. سلطانی، مصطفی، «تعامل تاریخی و فکری ـ فرهنگی معتزله و زیدیه»، نامه تاریخ پژوهان، سال سوم، شماره 11، پاییز 86.
112. شبیری زنجانی، سید محمد جواد، «امالی شیخ مفید»، مجموعه مقالات کنگره شیخ مفید، شماره92.
شورمیج، محمد، «واکاوی شخصیت المؤید بالله علوی»، دانشگاه معارف: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، سال سوم، پاییز 1391، شماره 8.
113. شیخ¬الرئیس، فاطمه، «نگاهی اجمالی به کتاب امالی و روش تفسیری سید مرتضی»، نشریه اطلاع رسانی و کتابداری: