تأویل، قرآن، هرمنوتیک،

دانلود پایان نامه
بازگشت متشابهات بدان تفسیر کرده اند 239.

2-1-8 تأویل و هرمنوتیک :

آنچه پیتر ورنفلس دانشمند علم الهیات و از پیروان کلیسای جدید در مورد کتاب مقدس می گوید، دربارۀ قرآن نیز صادق است. وی در جایی گفته است:
«هر انسانی عقاید خود را در کتاب مقدس می یابد، خصوصاً آنجا که در پی عقاید ویژه و مخصوصی است.»
در اسلام نیز هر جریان فکری خواهان آن است که عقاید خود را با قرآن تطبیق دهد و در پی آن است که هرطور شده سندی برای حقانیت خود از اسلام اخذ کند و طوری وانمود کند که موافق آن چیزی است که رسول خدا آورده است؛ به همین دلیل است که هر اندیشه ای در این دین برای خود جایگاهی قائل است و برای حفظ این جایگاه می کوشد. از این رو با توسل به روش تفسیری، روشی جدید برای تفسیر قرآن به وجود آمده است که تفسیر سطحی از قرآن را به چالش می خواند.240
تکرار حوادث عالم اعلی در دنیای خاکی، در عرفان اسلامی بحثی یکسر آشناست. هر حکایت، بیان یا تقلید رخدادی بیرون مکان و زمان است. هانری کربن معتقد بود که واژۀ عربی حکایت به دو معنای داستان و تکرار است:
«تمامی حکایت هایی که در این جهان می گذرند، تقلید و تکرار حوادثی هستند که در جان یعنی در سماوات رخ می دهند.»
به همین دلیل معنای آن ها نیز در جهانی دیگر، یعنی در عالم قدس دانسته است. حکایت هایی که در قرآن مجید آمده اند دارای معناهای قدسی، باطنی و مرموزی هستند که رخدادهایی در جهان معنا را تکرار می کنند. کربن بارها از همانندی هرمنوتیک قرآنی و هرمنوتیک عرفانی مسیحی یاد کرد و شباهت تأویل عرفانی سوئدنبورگ از زندگی آدم و نوح را با هرمنوتیک گنوسی (غنوسی) اسماعیلیه یادآور شد. برداشت سوئدنبورگ از معناهای باطنی نه تنها به برداشت متألهین اسماعیلی، بل به بنیان کار بیشتر تفسیر کنندگان قرآن مجید همانند است. چرا که اگر تقسیم معانی به معناهای ظاهری و معناهای باطنی نبود، کار تفسیر کنندگان تنها شناخت سویۀ ادبی و کلامی کتاب می شد. بنا به این بنیان فکری، آیه های قرآن مجید جدا از معناهای ظاهریشان، دارای معنای پنهانی و باطنی هستند که به درجات بر برگزیدگان و اهل معرفت و سلوک روشن می شوند.
حدیثی نبوی– از قول سلمان فارسی– برجاست:
«ان لکل امراً جوّانیاً و برانیاً»
هر امری را باطنی است و ظاهری.
در حدیث مشهور دیگری امده است:
« إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَهْراً وَ بَطْناً وَ لِبَطْنِهِ بَطْنٌ إِلَى سَبْعَهِ أَبْطُنٍ‏»
به بیان مولانا در مثنوی:
همچو قرآن که به معنی هفت توست خاص را و عام را مطعم دروست
سلطان ولد پسر مولانا گفته است:
«علماء و اولیاء هرچه گفتند از تفسیر قرآن از چهارم نگذشت و خبر نداد. لیکن نتوان گفت که اولیاء به هفتم نرسیدند. رسیدند و گذشتند، لیکن در لفظ و عبارت همین بطن چهارم را توانستند گنجانیدن… منزل های دریا بی نشان است، نتوان بر آن انگشت نهادن.» 241
میان مسلمانان، اخوان الصفا، حروفیان، اسماعیلیان، باطنی ها و اهل تصوف بودند که تأویل رمزی کلام خداوند را یکتا راه سعادت شناختند و روش تأویل را کامل کردند. به اعتبار این پیشینۀ دینی-عرفانی و ادبی، هرمنوتیک راهی تازه یافته نیست.242 هرمنوتیک، تفسیر و تأویل، گام بلند انسان برای رفع و دفع چالش های حاکم میان برداشت های خود با مفاهیم قدسی و امور دینی است.243
تأویل متن در حکم کوشش برای راهیابی به افق معنایی اصیل متن است. تأویل در هرمنوتیک کهن استوار بر این باور است که متن به هر رو معنایی دارد، خواه ما آن را بشناسیم، خواه نشناسیم؛ و این باوری است کلام محوری که به هر دلیل، معنا را موجود و حاضر می داند، جدا از این که ما به این حضور آگاه باشیم یا نه.244
آدمی نیازمند حقیقت تعالیم قدسی و مفاهیم آسمانی برای پیمایش طریق تکاملی حیات خویش بود و به منظور رفع این نیاز و درک مفاهیم قدسی به دامن تفسیر و تأویل آویخت. به عبارتی انسان از یک سو چنان مفاهیم قدسی را والا و متعالی دید و خود را ناتوان از درک مستقیم و بلاواسطۀ آن دانست و از دیگرسو به دلیل این درک فطری که مفاهیم یادشده در عین حال، نمایانگر و بیانگر جهات صحیح طریق حیاتند به نحوی در صدد نزدیک کردن و تقریب آن مفاهیم با سطح درک و فهم خود برآمد و این یعنی فلسفۀ پیدایش تفسیر و تأویل در حیات آدمی.245
آدمی هنگامی که خود را در برابر مفهوم یا مفاهیمی کوچک دید و عقل خود را در تبیین آن ها ناتوان یافت، طبیعی است که یا به تلاش در جهت درک مستقیم و بلاواسطۀ آن ها دست زند یا چنان به آن ها تقدس بخشد که درک و عقل خود را در تفسیر آن ها، آگاهانه ناتوان ببیند. به دیگر سخن، چنان آن ها را رفعت بخشد یا رفیع بیند که قابل انکشاف نداند، مگر با استفاده از شیوه و اسلوبی خاص و همین معنا سرّ پیدایش و آغاز تفسیر، تأویل و هرمنوتیک در حیات مذهبی انسان بود. 246
بشر بر بستر این تحول بدین نتیجه رسید که هستی صورت دیگری از دین است یا دست کم می توان در آن به مفاهیم و حقایقی رسید که با حقایق دینیه و مفاهیم قدسیه خداوندی در متون قدسی برابری می کند. با این تفاوت که در هرمنوتیک دینی (یا در نگرۀ عرفانی آن) با تأویلی روبروییم که مستند و متکی بر ذوق و شهود است و در نگرۀ عقل ایمانی آن نیز با تفسیری مواجهیم که شرط صحت و سلامت آن تزکیۀ روح و قلب مفسر در جهت کشف بطون متون قدسی است:
« هُوَ الَّذِیَ أَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِیـــنَ فی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَهِ» 247
و نیز آیۀ «لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ»248 که در این آیه مــس و به عبارتی تفسیر آیات را خـــاص پاکان و مطهران می داند.249
حتی اگر دین اسرارآمیز و حیرت افکن نباشد، و حتی اگر مفاهیم قدسی فی نفسه محجوب و مستور نباشند، باز بشر با نگرش استعلایی خود به مفاهیم قدسی، آن ها را محجوب می دید و مستور می ساخت.250
در تاریخ ادیان حضور و جریان یک مفهوم قطعی است: خاکساری آدمی نسبت به مفاهیم قدسی و احساس نوعی حقارت نفسانی در مقابل آن ها.251 نسل های پی در پی می خواستند که به زندگی خود در پرتو حکم های دینی شکل دهند. تمامی این احکام به صورت ساده و روشن در کتاب های مقدس نیامده اند. البته بسیاری از حکم ها صریح و روشن هستند، همچون ده فرمان در عهد عتیق، یا حکم های مشهور عیسی مسیح در عهد جدید، یا آیه هایی در قرآن مجید که به اصطلاح محکمات خوانده می شوند. اما در موارد زیادی حکم ها به زبانی شاعرانه، یا در بیانی تمثیلی در روایت هایی بیان شده اند. چنان که از قول عیسی مسیح چند بار در اناجیل آمده که او صلاح را در این دیده که آموزش خود را در حکایت ها و به زبان تمثیل ارائه کند. در این حالت نسل های بسیار نیازمند شرح و توضیح می شدند، تا بدانند که معناهای دقیق این تمثیل ها، حکایت ها و بیان های شاعرانه چیست. تأویل گران بر اساس کدام دستور و قانون چنین می کردند؟ همواره گروهی از مردم به این کنش یا تجربۀ تأویل گری همچون علمی نیازمند پیش آموخته ها و امری تخصصی می نگریستند، و در پی کسب آن در مدرسه های دینی برمی آمدند. آنان این نکته ها را در پیوند با علوم دیگری چون کلام، فقه، حدیث (درمورد اسلام) و نیز فلسفه، اخلاق و عرفان قرار می دادند، و بر این باور بودند که مهارت در آن رشته ها موجب تأویلی دقیق تر و درست تر خواهد شد. 252
اگر بخواهیم نمونه هایی درمورد تأویل و تفسیر کتاب های مقدس ارائه کنیم، شاید برای ما متونی که هم دسترسی به آن ها ساده تر، و هم آشنایی با مباحث بنیادین آنها بیشتر است، تأویل و تفسیرهایی باشند که از قرآن مجید در طول سده ها نوشته و شماری از آن ها منتشر شده اند. در این مورد، حجم عظیمی تأویل های گوناگون از سوی مذاهب و فرقه های گوناگون جهان اسلام در سده های طولانی فراهم آمدند. همچنین کتاب هایی در شرح و توضیح معنای تأویل و تفسیر نوشته شدند که امروز راهنماهای خوبی در فهم هرمنوتیک قرآنی محسوب می شوند. به عنوان نمونه از این مورد آخر می توانید به کتاب مفاتیح الغیب نوشتۀ ملاصدرا بازگردید که از زاویه ای خاص، یعنی از نگاه یک فیلسوف و یزدان شناس شیعه، حدود سیصد سال پیش، به زبان عربی نوشته شده، و خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده است. تأویل گران مسلمان از همان نخستین سده های قدرت یابی این دین، نکته های دقیقی را در بیان تفاوت تأویل با تفسیر و تنزیل (بیشتر دقت به شأن نزول آیه ها) و حتی تفاوت هایی میان توصیف، توضیح، شرح و غیره نگاشته اند که می توانند در مباحث امروزی هرمنوتیک که به ویژه در آن نظریۀ بیان نقش مهمی دارد، مورد استفاده قرار گیرند.
اگر از قلمرو متون مقدس دینی خارج شویم، در ادبیات عرفانی نیز به نمونه های مهم و مشهوری از تأویل متنی در متن دیگر برمی خوریم. نمونه اش شرحی است که شمس الدین محمد لاهیجی در اواخر سدۀ نهم هجری یعنی حدود ششصد سال پیش

مطلب مرتبط :   کشورهای توسعه یافته و نیروی انسانی