اهداف تبلیغات

اهداف تبلیغاتی

اهداف یا رسالت تبلیغاتی خواسته های مشخصی هستند که ازماموریت و بررسی محیطی ناشی می شوند ، در مورداهداف بیان این نکته ضروری است که چون زمان و منابع محدوداست اهداف تبلیغاتی اهمیت زیادی دارد، در این زمینه بایداثربخشی تبلیغات و سهم بازار یا سایر اهداف باید به طور کامل روشن باشد(سولومون،1999).

به طو رکلی اهداف کلی تبلیغات را می توان در موارد زیر خلاصه کرد که هرکدام در جا و نوع خود ویژگی خاصی دارد که به تبلیغ وکمک بسزایی می نماید(محمدیان،1377).

– اهداف اطلاع رسانی

– آگاه کردن مشتری ازمحصول جدید

– پیشنهاد استفاده جدیدازمحصول و آگاه کردن بازار از تغییر قیمت

– آگاه کردن مشتری ازقیمت های جدید محصول

– آگاهی به مشتری درباره طرز کار محصول

– توصیف وتشریح خدمات موجود برای محصول

– تصحیح برداشت های غلط مشتریان

– کاهش ترس مشتریان

– ایجاد تصویرمناسب برای شرکت ارائه دهنده کالا

– اهداف ترغیب مشتریان

– تشویق و ترغیب مشتری برای خرید محصولات

– تغییر و تصحیح ادراک مشتری نسبت به ویژگی های محصول

– تشویق مشتری برای اتخاذ تصمیمات فوری در خرید محصول

– تشویق مشتری برای برقراری تماس تلفنی با بخش فروش و بازاریابی شرکت

– یادآوری به مشتری نسبت به نیازهای آتی به محصول تبلیغ شده

– یادآوری به مشتری برای مکان خرید محصول

– حفظ ونگهداری جایگاه محصول در ذهن مشتری

بطور کلی اهداف تبلیغات را می توان شناساندن و ایجاد ذهنیت یک مشتری نسبت به یک کالا و یا خدمات مورد نیاز وی می باشد .