انقلاب اسلامی و مطالعه موردی

دانلود پایان نامه
افرادی که به عنوان نمونه مورد تحقیق و پرسش قرار می گیرند،علاوه بر داشتن درآمد در این محدوده باید ساکن مناطق فقیر مورد تحقیق باشند.
3- 3 – روش نمونه گیری و حجم نمونه
در این تحقیق علاوه بر مطالعه موردی چند خانواده به طور دقیق و شرح وضعیت آنها پرسشنامه های موجود برای تمام افراد نمونه ،پر گردیده و مورد تحلیل قرار می گیرد:
روش نمونه گیری در این تحقیق،نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده است. حجم کل نمونه در میان تعداد محلات به طور مساوی تقسیم شده و از هر محله نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب می گردند.
در میان محلات نامبرده شده،محلاتی هستند که لحاظ بافت و ساختار مشابه اند،لذا در صورت مطالعه یک محله می توان درباره محلات مشابه نیز اظهار نظر نمود. لذا نمونه گیری را در بین محلات زیر محدود می سازیم:
1-مولوی
2- دروازه غار
3- خاک سفید
4- فرحزاد
در برآورد حجم نمونه،مراحل زیر باید طی شود(منبع 28 )
1-تعیین دقت احتمالی مطلوب
2- پیدا کردن فرمولی برای برآورد n
3- پیش برآورد واریانس
4-برآورد حجم نمونه
5- ارزیابی n برآورده شده در پرتو امکانات
برای تعیین حجم نمونه،از فرمول کوکران استفاده می شود:
متغیر مورد نظر ما دو ارزشی است،یعنی فرهنگ فقر یا وجود دارد و یا ندارد.لذا p را به عنوان نسبتی از جمعیت که صفتی معین را دارد تعریف می کنیم و 1-p ‌را به عنوان q می گیریم، خواهیم داشت:
در این تحقیق با استناد به سخنان آقای یارمند مدیرکل وقت دفتر سلامت و رفاه اجتماعى سازمان مدیریت و برنامه ریزى در فروردین 84 (150هزار تومان به عنوان خط فقر) “درصد افراد زیر خط فقر مطلق را ۱۵ درصد جمعیت کشور” در نظر می گیریم، با توجه به جمعیت تهران(12 میلیون نفر)،یک میلیون و هشتصد هزار نفر زیر خط فقر مطلق را تخمین می زنیم.اگر در نظر بگیریم که یک سوم از این افراد ساکن محلات فقیر نشین مد نظر ما باشند و هر خانواده ر ابه طور متوسط در این محلات 5 نفر در نظر بگیریم(که به احتمال زیاد بیشتر است)،120 هزار خانوار جمعیت ما را تشکیل می دهند.
3- 4- اطلاعات مناطق نمونه برداری شده
منطقه 12 – ( شامل شوش و مولوی)
مشخصات جغرافیائی منطقه 12 : منطقه 12 یکی از مناطق قدیمی شهر تهران به محسوب می شود  که در مرکز این شهر واقع گردیده است.این منطقه با مساحتی 91/16 کیلومتر مربع  شامل 6 ناحیه و 31 محله می باشد.
از مهمترین ویژگی های این منطقه قرار گرفتن بازار تهران و بسیاری از مراکز و نهادها دولتی،
وزارتخانه ها و سفارتخانه ها  می باشد. منطقه از سمت شمال به خیابان انقلاب اسلامی از جنوب به خیابان شوش از شرق به خیابان 17 شهریور- از غرب به خیابان وحدت اسلامی محدود می باشد.
تعداد خانوار ساکن در منطقه 000/91 خانوار است. میزان رشد جمعیت5/2 در سال می باشد.
منطقه از لحاظ جمعیتی با توجه به اینکه قلب تجاری – اقتصادی شهر می باشد ؛ به دو بخش جمعیتی دسته بندی می شوند .
 جمعیت ساکن : جمعیتی که بطور دائم در منطقه سکونت دارند این بخش از ساکنین در حدود 361500 نفر می باشند.