اقدامت فیلیپ کرازبی درزمینه کیفیت

فیلیپ کرازبی در 18 ژوئن 1928 درویلینگ ویرجینای غربی به دنیا آمد . اودر 1952 کارخود را به عنوان متخصص کیفیت در یک خط مونتاژ کروسلی ، پس از حضور در جنگ دوم جهانی و کره آغاز نمود . وی مسئولیت تلاش برای متقاعد کردن مدیریت را پذیرفت که بسیار سودمندتر است تا از مشکلات جلوگیری بعمل آید بجای آنکه بفکر راه حل آنها باشند. او در 1952 تا 1955 برای کروسلی ، 1957 تا 1965 برای مارتین –ماریتاوآی­تی­تی طی سالهای 1965 تا 1979 کارکرد .دیدگاه و برنامۀ کاربد و ننقص را در مارتینماریتابه عنوان مدیر کیفیت طرح نمود. در طول چهارده سال تصدی پست قائم مقامی شرکت آی­تی­تی ، با شرکتهای تولیدی و خدماتی فراوانی در سطح دنیا کار کرد و فلسفۀ واقع­بینانه­اش را بکار برد.1979، انجمن فیلیپ کرازبی (PCA) را بنا نهاد و در ده سال بعد از آن ، رشد این انجمن آنرا تبدیل به یک موسسه عمومی با 300 نفر کارمند در سطح دنیا تبدیل نمود . در 1991 از PCA بازنشسته شد و موسسه کریر آی­وی ، را تأسیس نمود تا شرکتی برای ارائه سمینار و سخنرانی به منظور کمک به رشد مدیران پویای موسسات . در 1997 باخریددارائیPCA انجمن فیلیپ کرازبی II را پایه­گذاری نمود . امروزه ، کالج کیفیت وی در بالغ بر 20 کشور دنیا فعال می باشد.

سخنرانیهای فیلیپ کرازبی دربرگیرندۀ نقش مدیریت در انگیزش و تعمق در ایجاد توفیق در سازمان، پرسنل، عرضه­کنندگان و حتی خودشان می­باشد. از وی 13 کتاب که تمامی آنها جزء کتابهای پر فروش

فیلیپ کرازبی در 18 ژوئن 1928 درویلینگ ویرجینای غربی به دنیا آمد . اودر 1952 کارخود را به عنوان متخصص کیفیت در یک خط مونتاژ کروسلی ، پس از حضور در جنگ دوم جهانی و کره آغاز نمود . وی مسئولیت تلاش برای متقاعد کردن مدیریت را پذیرفت که بسیار سودمندتر است تا از مشکلات جلوگیری بعمل آید بجای آنکه بفکر راه حل آنها باشند. او در 1952 تا 1955 برای کروسلی ، 1957 تا 1965 برای مارتین –ماریتاوآی­تی­تی طی سالهای 1965 تا 1979 کارکرد .دیدگاه و برنامۀ کاربد و ننقص را در مارتینماریتابه عنوان مدیر کیفیت طرح نمود. در طول چهارده سال تصدی پست قائم مقامی شرکت آی­تی­تی ، با شرکتهای تولیدی و خدماتی فراوانی در سطح دنیا کار کرد و فلسفۀ واقع­بینانه­اش را بکار برد.1979، انجمن فیلیپ کرازبی (PCA) را بنا نهاد و در ده سال بعد از آن ، رشد این انجمن آنرا تبدیل به یک موسسه عمومی با 300 نفر کارمند در سطح دنیا تبدیل نمود . در 1991 از PCA بازنشسته شد و موسسه کریر آی­وی ، را تأسیس نمود تا شرکتی برای ارائه سمینار و سخنرانی به منظور کمک به رشد مدیران پویای موسسات . در 1997 باخریددارائیPCA انجمن فیلیپ کرازبی II را پایه­گذاری نمود . امروزه ، کالج کیفیت وی در بالغ بر 20 کشور دنیا فعال می باشد.

مطلب مرتبط :   زن، شوهر، همسر، اخلاق

سخنرانیهای فیلیپ کرازبی دربرگیرندۀ نقش مدیریت در انگیزش و تعمق در ایجاد توفیق در سازمان، پرسنل، عرضه­کنندگان و حتی خودشان می­باشد. از وی 13 کتاب که تمامی آنها جزء کتابهای پر فروش

درست است. به نظر می رسد که هزینه پیشگیری برای رسیدن به کار بی نقص، با کاهش هزینه های شکست جبران می شود؛

4-اندازه گیری کیفیت،قیمت عدم انطباق است». به نظرمیرسدکه هزینه اندازه گیریهای کیفیت،یک محرک اصلی برای مدیریت باشد،تلاشهاییکه برایبهبود کیفیت انجام می شود بیشتـــر از پرداختی است که ازطریق بهبود بهره وری، کاهش دوباره کاری و رضایت مشتریان، حاصل خواهدشد.
برنامه کیفیت جامع کرازبی، برنامه اقدام خاصی برای اجرای کیفیت جامع است. پوشش این برنامه به قرار زیر است:

تعهدمدیریت وتشکیل تیم؛

سنجش کیفیت؛

برنامه ریزی کیفیت وآگاهی نسبت به آن؛

آموزش نیروی کار؛

سرمایه گذاری روی کارکنان؛

بازنگری وارزیابی فعالیتهای بهبود؛

نظارت برکیفیت وپشتیبانی ازآن به عنوان فرایندی مستمر،توسط شورای کیفیت.

شهــرت کرازبی مدیون ارائه دیدگاه کاربی نقص یاخرابی صفراست. اواعتقادداردکیفیت بالاهزینه راکاهش داده وسودراافزایش میدهد.

او 14 قدم داردکه برنحوه تغییرسازمانی متمرکزاست.

14 قدم رویکردکرازبی عبارتنداز: 1 – تعهدمدیریت؛ 2 – تیم ارتقای کیفیت؛ 3 – سنجش کیفیت؛ 4 – هزینه کیفیت؛ 5 – آگاهی ازکیفیــت؛ 6 – اقــدامات اصلاحی؛ 7 – برنامه ریزی نقص صفر؛ 8 – آموزش سرپرستی؛ 9 – روزنقص صفر؛ 10 – تعیین اهداف؛ 11 – برطرف کردن علل اشتباه؛ 12 – تقدیر؛ 13 – شورای کیفیت؛ 14 – موارد بالا را تکرار کنید. (مدیریت کیفیت ،1385)