اعتیاد به مواد مخدر و خشونت در خانواده

دانلود پایان نامه

5-برنامه برای اوغات فراغت
6-احساس برتری مرد در خانواده
7-اعتیاد به الکل
8- اعتیاد به مواد مخدر
9- میزان گرایش به خشونت
11- کودک آزاری و ضرب و شتم کودکان
12- اعتقاد به قضا و قدر
هدف از این تحقیق بررسی وجود فرهنگ فقر درمیان خانواده های فقیر ساکن محلات مولوی، شوش(دروازه غار)، فرحزاد و خاک سفید بوده است.برای این منظور تعداد 11 شاخص برای پرسشنامه ها و تعدادی شاخص جهت مطالعه و مشاهده ومصاحبه در محل طراحی شده است. این سوالات طبق پرسشنامه به ترتیب عبارتند از:
1- وضعیت شغل که شامل سه گزینه بیکار،شغل کاذب و شاغل بوده و 10 % وزن کل پرسش ها را شامل می گردد.
2- تمایل به پس انداز درخانواده که شامل دو گزینه دارد و ندارد است و 5% وزن کل پرسش ها ر اشامل می شود.
3- وجود کودکان کار در خانواده که شامل دو گزینه وجود دارد و ندارد که در حدود 15% وزن کل راشامل می شود.
4- میزان نیازبه تخصص شغل سرپرست که شامل سه گزینه بالا متوسط و پایین بوده و 10% وزن کل را شامل می شود.
5- برنامه ریزی برای اوغات فراغت در خانواده که دو گزینه وجود دارد و ندارد را شامل گشته و 10% وزن کل را شامل می گردد.
6- وجود برتری مردان در خانواده که دو گزینه وجود دارد و ندارد را شامل گشته و 5% وزن کل را شامل می گردد.
7- اعتیاد به الکل در خانواده که دو گزینه وجود دارد و ندارد را شامل گشته و 10% وزن کل را شامل می گردد.
8- اعتیاد به مواد مخدردر خانواده که دو گزینه وجود دارد و ندارد را شامل گشته و 10% وزن کل را شامل می گردد.
9- گرایش به خشونت در خانواده که سه گزینه دارد این گزینه با عکس العمل پاسخگو در مقابل فحاشی،توهین و هتک حرمت است که سه گزینه برخورد مسلحانه(با چاقو)، کتک کاری و برخورد منطقی و آرام را شامل می گردد و 10% وزن کل را شامل می گردد.
10- میزان گرایش به خشونت در خانواده که دو گزینه وجود دارد و ندارد را شامل گشته و 10% وزن کل را شامل می گردد.
11- وجود تقدیرگرایی در خانواده، دارای 2 گزینه هست و در حدود 5% وزن را شامل می شود.
لازم به ذکر است که وزن دهی ها با توجه به تئوری فرهنگ فقر اسکار لوئیس و میزان تاکید وی بر هر یک از خصوصیات و ویژگی های آن می باشد.
دامنه وجود فرهنگ فقر بین فقرا یعنی بیشینه و کمینه امتیازات در این محلات به طور مساوی به 3 بخش تقسیم شده است که دارای فرهنگ فقر کم متوسط و زیاد است.
پاسخ های داده شده بر حسب محله،میزان درآمد و نیز میزان فرهنگ فقر دو بعدی گردیده است. در محاسبه فرهنگ فقر، برای سوالات فوق بر طبق پرسشنامه ضمیمه وزن دهی گردیده است و ماکزیمم امتیاز،به سه قسمت مساوی تقسیم گردیده است:
فرهنگ فقر بالا
فرهنگ فقر متوسط
فرهنگ فقر کم
4-1-1 نتایج برحسب مناطق مورد بررسی