اسمارت، نمی‌گیرد.، پژوهش،، اکتشافی

ارد مرحله تحلیل عاملی شدند که هدف از این مرحله کاهش حجم گویه های مورد سنجش و ایجاد ساختاری برای آن‌ها بود. هر متغیر ابتدا مورد سنجش تحلیل اکتشافی باهدف کشف ساختاری برای شکل‌دهی متغیرها و طبقه‌بندی آن‌ها قرار گرفت سپس جهت تأیید روایی آن‌ها مورد سنجش تحلیل تأییدی واقع شدند. پس از ورود متغیرهای آماده شده به نرم افزار تجزیه و تحلیل معادلات ساختاری توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفت که در 7 فرضیه آورده شده در مدل پژوهش، شش فرضیه مورد تأیید و تنها فرضیه ارتباط معنی داری کیفیت ارتباط بر عملکرد مورد تأیید مدل قرار نمی‌گیرد.

مطلب مرتبط :   اگزما، دلایل ایجاد و درمانای خونگی و شفابخش اون