اساتید، آلفای، 77/0 ، گیری،

دانلود پایان نامه

15=5×3
عملکرد کلی
5
1
5
5=1×5
25=5×5

3-7. اعتبار و پایایی
منظور از اعتبار یک تحقیق، میزان دقت شاخص ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده اند. برای بدست آوردن اعتبار پرسشنامه این تحقیق از اعتبار محتوا استفاده شده است که بر قضاوت و داوری متخصصان استوار است. به همین منظور، اولا سعی شد گویه هایی که متغیرهای تحقیق را می سنجد را یا از گویه های تحقیقات پیشین که زیر نظر اساتید مجرب، استفاده و اجرا شده اند، استفاده کنیم و یا برای انتخاب بهترین گویه ها برای متغیرهای جدید از نظر محققین و اساتید دیگر استفاده کنیم. در نهایت یک بار دیگر پرسشنامه تدوین شده را به اساتید و متخصصان نشان داده و از نظرات آنها برای تصحیح پرسشنامه کمک گرفتیم.
روایی یا پایایی هر وسیله اندازه گیری، به ثبات، همسازی و هماهنگی درونی آن بستگی دارد. پایاترین وسیله اندازه گیری، وسیله ای است که از کاربرد تکرار آن، نتایج صد در صد واحدی به دست آید (دیانی، 1382: 118).
برای ‎آزمون پایایی پرسشنامه، شیوه‌های متفاوتی وجود دارد. در تحقیق حاضر، با استفاده از داده‌های آزمون مقدماتی (پیش‌آزمون) و به نرم‌افزار SPSS، میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهایی که به‌صورت سازه تهیه شده بودند، محاسبه گردید.
جدول 3-4. میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق
متغیر
تعداد گویه
ضریب آلفای کرونباخ
نوع نقش
18
78/0
مزاحمت های اجتماعی
7
92/0
باورهای دینی و سنتی
13
72/0
مصرف گرایی
16
71/0
چندگانگی نقش
11
85/0
تعارضات نقش
12
0/91
فشارهای روحی و روانی
10
77/0
احساس بدنامی
7
77/0
تن آرایی
10
85/0
نگرش زنان
8
0/70
عملکرد خانواده
25
70/0
با توجه به اینکه میزان آلفا برای همه سازه‌ها بیشتر از 70/0 شده است. می توان گفت همبستگی درونی گویه ها بالا و به عبارتی دیگر ابزار تحقیق از پایایی مطلوبی برخوردار بوده است.

مطلب مرتبط :   مقاله مفهوم فناوری اطلاعات و قانون مجازات اسلامی

3-8.تکنیک های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار کامپیوتری spss و برای ترسیم نمودارها از نرم افزار Microsoft Excel 2010 استفاده شده است. در سطح توصیفی از جداول فراوانی، درصد ستونی، انحراف معیار و ترسیم نمودار و در سطح استنباطی نیز برای آزمون فرضیات از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T و رگرسیون استفاده شده است.