ازدواج، مهریه، زنان، دختر

دانلود پایان نامه لزوم رضایت دختر در امر ازدواج  دردیدارمردم گنبد(27/07/74)

در اجتماع زنان خوزستان (20/12/75)

در اجتماع زنان خوزستان (20/12/75) 3 126 به نظر اسلام، زن در انتخاب همسر آزاد است .   آزاد بودن زن در انتخاب همسر در اجتماع زنان خوزستان (20/12/75) هیچکس نمیتواند در مورد انتخاب همسر، بر هیچ زنی چیزی را تحمیل کند

حتّی برادران زن، پدرِ زن – حالا خویشاوندان دورتر که جای خود دارند- اگر بخواهند بر او تحمیل کنند که تو حتماً باید با این شخص ازدواج کنی، نمیتوانند و چنین حقّی را ندارند. این، نظر اسلام است.

در بعضی از عشایر، پسر عموی هر دختری حقّ دارد که در مورد ازدواج آن دختر، اظهار نظر بکند! این، غلط است. اسلام، چنین اجازه‌ای را به هیچکس نمیدهد. در اجتماع زنان خوزستان (20/12/75)

در اجتماع زنان خوزستان (20/12/75)

در اجتماع زنان خوزستان (20/12/75) 4 127 اگر کسی دختری را مجبور کند که باید با پسر عمویت ازدواج کنی، کار خلاف کرده است.

اگر کسی به‌عنوان اینکه پسر عموی دختری است، به خودش حق بدهد که او را از ازدواج‌کردن نهی کند و بگوید با من ازدواج نکردی، پس من اجازه‌ی ازدواج به تو نمیدهم، این پسر عمو و هر کس که به او کمک کند، فعل حرامِ خلاف شرع کرده است. احترام به اراده زن در ازدواج در اجتماع زنان خوزستان (20/12/75)

در اجتماع زنان خوزستان (20/12/75) 2 128 احکام اسلام در انتخاب همسر، ازاوّل تشکیل خانواده، در جهت کمک به زنان است. اسلام حامی زنان در انتخاب همسر در اجتماع زنان خوزستان (20/12/75) 1 129     من می‌بینم که در جامعه‌ی ما متأسّفانه بعضی از زنهای جوان که همسرشان شهید شده، خیال میکنند که ازدواج نکردن وفاداری نسبت به آن شوهر است؛ در حالی که در اسلام اصلاً چنین چیزی وجود ندارد بی وفایی تعبیر نشدن ازدواج زنان جوان بیوه از مصاحبه‌ با مجلّه‌ی شاهد بانوان(13/9/67) 1 130 شاید از اینکه این همسر شهید به استناد شهید – به استناد خاصّ شهید – از یک عمل شرعی و لازم استنکاف بکند، احتمال دارد که روح شهید معذّب هم باشد.

اگر خودشان راغب به ازدواج نیستند، این را به گردن شهید نگذارند اقلّاً که بگویند چون همسر ما شهید شده و عزیز بوده و فلان؛ بنابراین ما به‌خاطر او ازدواج نمیکنیم. من فکر نمیکنم که شهید از آن خوشش بیاید. معذب بودن روح شهید با ازدواج نکردن زن بیوه از مصاحبه‌ با مجلّه‌ی شاهد بانوان(13/9/67) 2 131 آن روح عزیزی که در عالم برزخ و شاید در ملکوت الهی است، او از اینکه این خانم ازدواج بکند و به یک عمل واجب شرعی یا لااقلّ مستحبّ مؤکّد شرعی عمل بکند، مطمئنّاً خوشحال‌تر و خشنودتر است   خوشحال تر شدن روح شهید با ازدواج زن بیوه اش از مصاحبه‌ با مجلّه‌ی شاهد بانوان(13/9/67) 1 132 . ازدواج یک عمل طبیعی است، یک عمل قهری است، یک‌وقتی یک نفری همسری دارد، بعد که همسرش به هر دلیلی از او جدا شد یا به شهادت یا به مرگ طبیعی یا به جدایی به‌وسیله‌ی عوامل قانونی و قهری؛ خب طبیعی است که این خانم اگر وقت ازدواجش است و جوان است بایستی ازدواج بکند، اصلاً بحث تویش نیست طبیعی بودن ازدواج زنان جوان بی سرپرست از مصاحبه‌ با مجلّه‌ی شاهد بانوان(13/9/67) 1 133 من قوّیاً معتقدم، یک وقتی بعضی از مسئولین و برادران این معنا را گفتند، بعضی از خانواده‌های شهدا به ایشان برخورد یا شاید هم حالا خواستند یک حرفی گفته باشند؛ به اینجا و آنجا مراجعه کردند گفتند این حرف به ما برخورده، در حالی که هیچ اصلاً برخورد هم ندارد، ازدواج است.   ناراحت نشدن از ازدواج زنان شهید از مصاحبه‌ با مجلّه‌ی شاهد بانوان(13/9/67) 1

مطلب مرتبط :  

جدول ‏4‑6: کدگزاریثانویهآراءمقاممعظمرهبریپیرامونزنوازدواج

ردیف کدهای باز شماره مقوله فراوانی کد متمرکز
1 لزوم تحقیق قبل ازدواج جهت وجود معیارهای دینی(2/7/64) 1 1 صبغه دینی ازدواج
2 ازدواج یک امر انسانی(20/4/70) 2 1
3 تقدس ازدواج در ادیان مختلف(20/4/70) 3 1
4 مراسم مذهبی ازدواج(14/10/90) 4 1
5 صبغه دینی ازدواج(14/10/90) 5 1
6 ازدواج قدسی(14/10/90) 6 1
7 ازدواج یک وظیفه(2/7/64)، (11/12/77) 7 3
8 تشکیل خانواده یک فریضه(11/12/77) 8 1
9 تشکیل خانواده یک کار الهی(11/12/77) 9 1
10 ازدواج یک نعمت الهی(15/12/79) 10 1
11 شکر نعمت الهی ازدواج(16/1/79) 11 1
12 ازدواج فرصت مهم زندگی(9/12/80) 12 1
13 هم کفو بودن دختر و پسر مسلمان(7/9/59) 13 1
14 هم شأن بودن مؤمنان(7/9/59) 14 1
15 دختر مؤمن هم کفو پسر شما(2/7/64) 15 1
16 خواستگار مؤمن هم شأن دختر شما(2/7/64) 16 1
17 کفایت تدین دختر با وجود خانواده بد(2/7/64) 17 1
18 کفایت خوب بودن دختر با وجود خانواده بد(2/7/64) 18 1
19 کفایت تدین دختر با وجود خانواده آسیب زا(2/7/64) 19 1
20 خوب بودن دختر متدین با وجود خانواده بد(2/7/64) 20 1
21 رها نمودن دختر زیبا در خانواده بد مگر در متفاوت بودن دختر با خانواده(2/7/64) 21 2
22 خانواده شریف یعنی خانواده متدین نه اسم و رسم دار(2/7/64) 22 3
23 بی اشکال بودن ازدواج با دخترمردی باربر حمال مؤمن (2/7/64) 23 1
24 مهم بودن تدین پدر نه شغل وی(2/7/64) 24 1
جمع کل 30
25 لزوم ازدواج بهنگام(2/7/64) 25 1 زمان مناسب ازدواج
26 دیر نشدن وقت ازدواج(2/7/64) 26 1
27 ازدواج در وقت خودش(2/7/64)، (13/9/67) 27 2
28 ازدواج در جوانی(13/9/67)، (5/8/75) 28 2
29 اشتباه بودن ازدواج در سالهای میانی عمر(5/8/75) 29 1
جمع کل 7
30 معامله ای نبودن مهریه(20/4/70) 30 2 تقدس زدایی ازدواج با افزایش مهریه

تقدس زدایی ازدواج با افزایش مهریه

31 ازدواج یک سرمایه گذاری مشترک نه یک معامله(20/4/70) 31 2
32 نقش ضعیف مادیات در ازدواج(20/4/70) 32 1
33 نقش ضعیف مادیات در ازدواج علت سفارش به عدم سنگینی مهریه(20/4/70) 33 1
34 تقدس زدایی ازدواج با افزایش مهریه(20/4/70)، (14/10/90) 34 4
35 توهین به شأن انسانی ازدواج با مهریه سنگین(20/4/70)، (24/5/74) 35 2
36 لزوم سبک کردن مهریه برای مدعیان پیرو نبی اسلام(ص) (5/10/70) 39 1
37 مانع طلاق نبودن مهریه سنگین(4/9/75) 36 1
38 حفظ نشدن خانواده با مهریه سنگین(29/3/81) 37 2
39 فروپاشی خانواده با مهریه سنگین(14/10/90) 38 1
40 ضررهای بزرگتر مهریه سنگین(29/3/81) 40 1
41 دردسرساز بودن مهریه و جهزیه سنگین(29/3/81) 41 1
42 اسباب زحمت بودن مهریه و جهزیه سنگین(29/3/81) 42 1
43 مشکل ساز بودن مهریه و جهزیه سنگین(29/3/81) 43 1
44 ایجاد گرفتاری های زیاد با مهریه و جهزیه سنگین(29/3/81) 44 1
45 قیمتی نبودن یک انسان(29/3/81)، (11/8/77 ) 45 2
46 قیمتی نبودن یک زن (11/8/77) 46 1
47 احترام نبودن مهریه سنگین برای دختر(11/8/77) 47 2
48 بی احترامی به دختر با مهریه سنگین(11/8/77) 48 1
49 تنزل معامله انسانی در حد یک متاع با مهریه بالا(11/8/77)، (20/4/70)، (24/5/74) 49 5
50 مهم اصل وجود مهریه نه معامله ای کردن آن(11/8/77) 50 1
52 مهریه و جهیزیه سنگین کاری جاهلانه(12/11/72) 51 2
53 نسخ این کار جاهلانه توسط اسلام(28/2/74) 52 2
54 حفظ جنبه انسانی ازدواج با مهریه کم(24/5/74) 53 1
55 مهریه 14 سکه یک عمل نمادین جهت توجهبیشتر به یکدیگر(2/7/64) 54 1
56 غالب شدن جنبه معنوی ازدواج به جنبهمادی با مهریه 14 سکه(18/4/77) 56 1
57 مهر السنه بودن مهر کم حضرت زهرا(سلام الله علیها)(28/2/74) 55 1
58 حفظ حد مهرالسنه توسط همه اهل بیت پیامبر(ص) جهت جلوگیری مشکلات ناشی از زیاده روی ها(18/4/77) 57 1
جمع کل 43
59 زمینه ساز ارتقاء اندیشه و عاطفه زنان(4/2/60) 58 1 فواید ازدواج

فواید ازدواج

60 اصل در ازدواج پیوند زناشویی29/3/73 59 1
61 اصل در ازدواج تشکیل خانواده29/3/73 60 1
62 تشکیل خانواده با جاری شدن عقد شرعی29/3/73 61 2
63 ازدواج  دروازه ورود به خانواده(18/5/74) 62 1
64 درجه اول تشکیل خانواده10/2/76 63 1
65 اساس ازدواج تشکیل خانواده(16/1/78) 64 1
66 تشکیل خانواده مهمترین مصلحت ازدواج(16/1/78) 65 1
67 تشکیل خانواده مهمترین فایده و هدف ازدواج(9/12/80) 66 2
68 اصرار خداوند بر ازدواج بعنوان یک حادثه ماندگار(11/12/77) 67 1
69 اصرار خداوند بر ازدواج بعنوان یک امرمؤثردر زندگی و جامعه(11دوا/12/77) 68 1
70 ازدواج یکی از موجبات