ازدواج، شود ــــــــــ پیامدهاییکه، باثبات،، زناشویی

زوج ها با این رویدادها پیامدهای ارتباطی خاصی که مدل به درستی به آن پرداخته باشد

طلاق قریب الوقوع یا خیلی سریع

طلاق، حداکثر پس از چند سال

در میان ازدواج های باثبات، سرانجام رضایت برقرار می شود

ــــــــــ

پیامدهاییکه در آغاز ازدواج نشانی از آنها وجود نداشت

 

مدل های نظری و تبیین کننده تغییرات زناشویی (کاقلین و هاستن؛ 2002)

 

 

  • 2
مطلب مرتبط :   ، سیاست، جنایی، جزایی