ارزشیابی های وابسته به ملاک وهنجار

ارزشیابی های وابسته به ملاک وهنجار

12-4-7-1- ارزشیابی وابسته به ملاک[1]

درارزشیابی وابسته به ملاک یا ارزشیابی ملاکی، معیار یا ملاک ارزشیابی از پیش تعیین ­می شود و عملکرد یادگیرنده در آزمون با توجه به آن ملاک مورد قضاوت قرار می­گیرد. در این ارزشیابی، نوعی ملاک مطلق که همان هدفهای آموزشی از پیش­تعیین شده است­ مورد استفاده قرار می­گیرد. همچنین ­این نوع ­ارزشیابی، از ارزشیابی از یادگیرندگان انتظار می­رود که به هدفهای­ آموزشی معینی­ دست یابند یا به سطح بخصوصی از عملکرد برسند.در استفاده از ملاک مطلق ­در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، میزان­ یادگیری­ یاپیشرفت یادگیرنده یا توجه­ به ­آنچه آموزش داده شده است ارزشیابی ­می­شود یعنی ­کسب ­موفقیت­ در آزمونهایی­که­ مبتنی بر ملاک ­مطلق هستند مستلزم یادگیری هدفهای ­آموزشی در سطحی ­است که معلم ­تعیین­ می­کند این  نوع ارزشیابی تشخیص­می دهد که ­آیا دانش­آموزان یا دانشجویان مطالب ­و هدفهایی ­را که قرار بوده است بیاموزند به میزان ­دلخواه­ آموخته اند یا نه (سیف،1386)

2-4-7-2- ارزشیبای وابسته به هنجار[2]

ارزشیابی وابسته به هنجار یا ارزشیابی هنجاری به آن نوع ارزشیابی گفته می­شود که، به جای یک ملاک مطلق از پیش تعیین شده، برنوعی ملاک نسبی وابسته است در این ارزشیابی، اگر بخواهیم پیشرفت تحصیلی­گروهی دانش­آموز را ارزشیابی کنیم، عملکرد آنان را با یکدیگر مقایسه می­کنیم نه با یک ملاک مشخص از پیش تعیین شده علت نامگذاری این نوع ارزشیابی ­به ­ارزشیابی هنجاری این است که در آن ملاک یا معیار ارزشیابی نوعی هنجار گروهی است، بنابراین، در این نوع ارزشیابی می­توان تعیین کرد که پیشرفت یک دانش­آموز نسبت به دانش­آموزان دیگر چه وضعی دارد، اما نمی توان مشخص کرد که پیشرفت یک دانش­آموز نسبت به دانش­آموز نسبت به هدفهای آموزشی یا آنچه آموزش داده شده چگونه است (سیف،1386)

مطلب مرتبط :   کارلوس:، سول:، سانچو:، شاه

2-4- 8-  مقایسه ارزشیابی وابسته به ملاک با ارزشیابی وابسته به هنجار

در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی وابسته به هنجار یا هنجاری هدف عمده این است که تعیین شود یک دانش آموز یا دانشجو، در مقایسه با دانش­آموزان یا دانشجویان دیگر، چه وضعی دارد، اما ارزشیابی پیشرفت تحصیلی وابسته به ملاک یا ملاکی منظور این است که مشخص شود یک دانش آموز یا دانشجو چه مقدار از آنچه را که قرار بوده بیاموزد آموخته است یا تا چه اندازه به انجام دادن وظیفه­ای که به او محول شده تواناست.

ارزشیابی هنجاری و آزمونهای مبتنی ­بر ملاک نسبی در سنجش هوش­ و استعداد و نیز در سنجش شخصیت و سایر جنبه­های­ عاطفی­ به ­کار می­روند در مقابل، ارزشیابی ­ملاکی ­و آزمونهای­ مبتنی ­بر ملاک­ مطلق ­به ­طور عمده ­در سنجش پیشرفت تحصیلی که به منظور تعیین میزان موفقیت یادگیرندگان در رسیدن به هدفهای آموزشی اجرا می­شود مورد استفاده قرار می­گیرند(سیف،1386).

[1] Criterion-referenced evaluation

[1] Norm- referenced evaluation