آرایش، رسانه¬ای، جامعه¬ی، (آرایش

دانلود پایان نامه

رسانه¬ای دشمن را به‌زانو درآوریم از این روش استفاده می¬نماییم، البته در تلقی آن‌ها دشمن نیز می¬خواهد آرایش رسانه¬ای ما را در هم بشکند. (رویکرد استقامت مدار)
. ادغامی که صورت می¬گیرد؛ مبتنی بر این دکترین صورت می¬گیرد که، تاروپود جامعه آینده، رسانه است. (دکترین ادغام رسانه و جامعه)
لذا جامعه¬سازی ناظر بر رسانه¬مداری است. (جامعه¬سازی ناظر بر رسانه¬مداری)
با توجه به این دکترین، آرایش رسانه‌ای یعنی آرایش جامعه¬ی رسانه¬پایه. (مفهوم آرایش رسانه¬ای از دکترین ادغام- آرایش جامعه¬ی رسانه¬پایه)
جامعه رسانه¬پایه، جامعه¬ای ارگانیکی و سایبرنتیکی است که جامعه ارگانیکی دارای 5 حوزه است که با رسانه ترکیب می-گردند.
• اجتماع
• اقتصاد
• فرهنگ
• سیاست
• دفاع
(آرایش رسانه¬ای در ادغام با جامعه¬ای ارگانیکی)
در جامعه سایبرنتیکی نیز اطلاعات و انرژی موضوعیت دارد که با رسانه ترکیب می‌شوند. (آرایش رسانه¬ای در ادغام با جامعه¬ای سایبرنتیکی)
در آرایش رسانه¬ای موجود، رسانه منتزع از جامعه است. اما در آرایش رسانه¬ای آتی، مبتنی بر این است که تاروپود جامعه، رسانه است و شاکله و نخ تسبیح جامعه، رسانه است. (الگوی آرایش رسانه¬ای موجود و آتی)
در آرایش رسانه¬ای موجود، ابتدابه‌ساکن جامعه را کنار می¬گذاریم و عناصری را منتزع و جدای از جامعه در نظر می¬گیریم. (الگوی آرایش رسانه¬ای موجود- روند)
مثلاً آرایش تلویزیون¬ها ، آرایش شبکه¬های ماهواره¬ای، آرایش ساختارهای سینمایی، مجلات، روزنامه¬ها و … بررسی نموده و توان و اثر هریک را تحلیل می¬نماییم. این‌یک ترتیب نیروست. حالا روبروی این ترتیب نیرو می¬بایست، ترکیب نیروی خودی را صورت داد و ارنج و چیدمان آن را رقم زد. (الگوی آرایش رسانه¬ای موجود- روند)
اما حالت دیگر، زمانی است که اساساً رسانه را به‌عنوان یک رکن اساسی درون جامعه می¬بینیم. هرم جامعه و شاکله جامعه را در نظر می¬گیریم. سپس اسکلت و استراکچر جامعه را رسانه مدنظر قرار می‌دهیم؛ سپس آن را وارد مدل ارگانیکی می¬نماییم. مواردی از قبیل، دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک، اقتصاد الکترونیک؛ ناظر بر رسانه¬محور بودن هر مؤلفه می¬باشد. در واقع این پسوند الکترونیک به معنای وجه رسانه¬ای آن می¬باشد. به‌این‌ترتیب، شبکه¬های اجتماعی و دیگر شبکه¬ها در دولت الکترونیک و جامعه اطلاعاتی، کار رسانه را انجام می¬دهند. بنابراین تمام نظام¬ها در حالت مذکور، متأثر از رسانه حرکت می¬کنند. (آرایش رسانه¬ای آتی- روند)
هنگامی‌که تاروپود جامعه¬ی آینده، رسانه در نظر گرفته شود؛ جامعه¬سازی، ناظر بر رسانه¬مداری می‌شود. در این صورت، آرایش رسانه¬ای معنای آرایش جامعه¬ی رسانه¬پایه را بر خود می‌گیرد. بنابراین همان عناصری که در جامعه وجود دارند؛ در آرایش رسانه¬ای، به خود آرایش می¬گیرند. (آرایش رسانه¬ای آتی- آرایش جامعه¬ی رسانه¬پایه)
به‌عنوان نمونه، در جامعه¬ای که رسانه¬پایه است؛ آموزش‌وپرورش در رسانه ادغام شده و آرایش رسانه¬ای به خود می‌گیرد. چراکه آموزش‌وپرورش چیزی جدا و منتزع از رسانه نیست. دانشگاه آن جامعه نیز، رسانه است. مثلاً این‌گونه نیست که استاد برایان گرین(brian greene)، به‌عنوان یک استاد فیزیک در دانشگاه کلمبیا تدریس نماید و رسانه نیز به‌طور مجزا کار خود را انجام دهد. بلکه این دو در یکدیگر ادغام می‌شوند و تلویزیون به همان دانشگاه که کلاس درس برایان گرین است بدل می‌شود و کلاس درس فیزیک او در حیثیت یک رسانه، ظاهر می‌گردد. فیلم مستند the fabric of the cosmos ناظر به همین قضیه است. یا اینکه انیمیشن مربی اژدها، موضوع پیچیده “قدرت نرم” را به‌سادگی برای کودکان به نمایش می¬گذارد. در واقع تئوری‌های دانشگاهی و آموزش‌وپرورش را در قالب رسانه و در ترکیب با سینما، به کودکان عرضه می¬کنند. (آرایش رسانه¬ای آتی- مصادیق)
آرایش رسانه¬ای در اینجا، معنای آرایش جامعه¬ی رسانه¬محور را به خود می¬گیرد. نتیجتاً به‌جای مشخص نمودن آرایش رسانه¬، آرایش جامعه باید مشخص گردد. (آرایش رسانه¬ای آتی- آرایش جامعه¬ی رسانه¬محور)