-، والدین، هستن، که: الف:

جام وظایف روزمره زندگی احساس مسئولیت نمی کنن

هـ : بی بند وبار هستن وبه تجربه های جنسی زودرس وبه مصرف مواد مخدر روی میارن.

2-والدین قدرت طلب نوجوانانی پرورش میدن که:

الف: سرکش وطغیان گر هستن.

ب: سطوح بالایی از اضطراب وکمرویی رو تجربه می کنن.

ج: احساس بی عرضگی وحقارت می کنن.

د: هیچ موافقت وسازشی با ارزشها وخواستای والدین خود ندارن

هـ : از انتخاب هدفای منطقی وقابل دسترس ضعیف هستن.

3: والدین آزاد منش کودکان ونوجوانانی پرورش میدن که:

الف: مایل به مثل سازی با والدین خود هستن.

ب: متکی به خود هستن وموقعیتای قدرت آمیز ونافذ رو خیلی راحت قبول می کنه ودر تموم موقعیتا خوب انجام وظیفه می کنن.

ج:در زمان بگو کردن عقیده ها و تصمیمای خود وبه هنگام ظاهر شدن در جمع از سطح اطمینان بالایی برخورداراند.

د: حالت دفاعی ندارندوچنانچه رفتاراشون مورد ارزشیابی وحتی انتقاد قرار گیرد حساسیت خیلی از خود نشون نمی دن.

هـ : دارای احساس ارزش مثبت هستن که پایه واساس زندگی سالم روانیه(سادات غنی آبادی،1377).

[1] – Hergenhan and Alson

[2] – Hardy, Power and Jadedicke

[3] – Darlying

1 Davis & Kamnigze

1 Sedorow , L

2 Permissive

1 – Mawer

مطلب مرتبط :   ، -، واژگان:، آرایه‌های