-، صفت، ، پرسشگری

اول : دسترسی به زمین قابل سکونت در منطقه 22 موجب هدایت سازمان ها و ارگانهای و نهادهای دولتی و غیر دولتی به سرمایه گذاری در ساخت و ساز مجتمع های مسکونی شده است.
فرضیه دوم : سکونت در مجتمع های مسکونی ضمن افزایش امنیت، کاهش هزینه های زندگی و غیره… موجب بروز مشکلاتی چون کاهش حس تعلق، انزوا و بیگانگی و غیره … گردیده است.
1-5 اهداف تحقیق
هدف پژوهش علمی، کشف واقعیات و برقرار کردن رابطه میان آنها و تبیین شرایط و روندهاست که به یک رشته تعمیم های منطقی منجر می شود. موارد زیر مهمترین اهداف تحقیق حاضر می باشند:
شناخت عوامل اثر گذار بر ایجاد مجتمع های مسکونی در منطقه 22
تحلیل آثار حاصل از سکونت در مجتمع های مسکونی در منطقه
مشخص کردن تاثیر کمیت وکیفیت دسترسی به کاربری های خدماتی، آموزشی، بهداشتی و… در پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی
ارائه راهبردها و پیشنهادهای موثر جهت تقویت پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22
1-6 روش تحقیق
روش مطالعه در این پایان نامه توصیفی- تحلیلی است و با نگرش سیستمی پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران را مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. و علاوه بر آن مطالعات کتابخانه ای، بازدید میدانی و تهیه و تکمیل پرسشنامه در دستور کار قرار خواهد گرفت. به طور کلی روش گردآوری اطلاعات و منابع مورد نیاز به دو دسته کلی تقسیم می شوند: الف) روش های کتابخانه ای- اسنادی ب) روش های میدانی
به منظور گردآوری اطلاعات در چارچوب مبانی نظری تحقیق با مراجعه به کتاب ها فارسی و لاتین، نشریات، پایان نامه ها و سایت های معتبر خارجی مطالب مورد نیاز گرردآوری شده است. قسمت عمده تحقیق به علت ماهیت اجتماعی بودن به روش میدانی می باشد. برای این منظور به تنظیم پرسش نامه بر طبق متغییرهای مربوطه، توزیع پرسشنامه بین ساکنین مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران انجام گرفت. و داده های گردآوری شده، ابتدا متغیرها به صورت کمی تجزیه و تحلیل می شود و در سایر جنبه ها نیز به صورت کیفی با استفاده از شاخص های موجود انجام می گیرد و در نهایت از نرم افزار SPSSوSWOT جهت توصیف آماری و همبستگی بین متغییرها استفاده می شود. دراین تحقیق از یکی از آزمون های آماری پارامتریک و غیر پارامتریک مانند آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن جهت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده میشود. و از طریق نرم افزارArc GIS نقشه های تحقیق ترسیم گردید.

1-7 روش برآورد حجم نمونه
برای تعیین حجم نمونه تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است.که در آن متغیرها عبارتند از:

:nحجم نمونه
N :حجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر، استان و …)
t یا :z اندازه متغیر در توزیع طبیعی
😛 درصد توزیع صفت در جامعه
q=(1-p) نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت مردان)
:d تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین محقق برای وجود آن صفت در جامعه

مطلب مرتبط :   فرهنگ، رضاشاه، فرهنگستان، افکار

جامعه آماری در این پژوهش شامل منطقه 22 تهران می باشد. جمعیت منطقه 22 در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، 128958نفر می باشد که با قرار دادن مجموع جمعیت منطقه در فرمول فوق با سطح احتمال 95 درصد به محاسبه حجم نمونه از طریق برآورد توزیع های دوجمله ای (کوکران) مبادرت شد. در مجموع60 پرسشنامه در بین ساکنین و 20 پرسشنامه بین مسئولین در منطقه 22 مورد مطالعه، روش تصادفی ساده توزیع گردید. همچنین جهت دسترسی بهتر به اطلاعات برخی از سوالات به صورت باز طراحی گردید. در برآورد جامعه نمونه برای پرسشگری با 65/1=t مورد محاسبه قرار گرفت. جهت تعیین p وq (صفت های آماری) از 30 نفر بعنوان نمونه با ارائه یک سوال در حوزه پایداری اجتماعی پرسشگری شد و 7/0= pو 3/0= qبدست آمده است.
1-8 روایی و پایای ابزار اندازه گیری
ابزار سنجش باید از روایی1و پایایی2 لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سؤال تحقیق پاسخ دهد. این بدان مفهوم است که محقق می بایست قبل جمع آوری کامل داده ها از نمونه مورد نظر، ابتدا پرسشنامه را با چند تن از اساتید مربوطه در میان گذاشته و بعد از تأیید آنها اقدام به جمع آوری نمونه اولیه نماید و سپس، به وسیله نرم افزار پایایی آن را بسنجد. در صورت مناسب بودن شاخص های پایایی اقدام به جمع آوری داده نهایی نماید.
روایایی: مقصود از روایی، توانایی پرسشنامه و یا سوال ها برای اندازه گیری متغییرهای مورد نظر را نشان می دهد. و اینکه آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ بدین منظور، اعتبار یا روایی محتوا پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. البته، هدف اعتبار محتوا بررسی اجزای تشکیل دهنده پرسشنامه، یعنی سوالات آن می باشد. منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار گردآوری اطلاعات دقیقا” متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده ها ی مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیر ها در محتوای ابزار حذف نشده باشد. به همین خاطر روایی محتوای پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. اگر سوالات پرسشنامه توانایی سنجش پرسشنامه را داشته باشند، پرسشنامه از اعتبار محتوا برخوردار خواهد بود. لذا، برای اعتبار محتوای پرسشنامه این تحقیق، از نظر اساتید، صاحب نظران و دانشجویان دکتری ذیصلاح بهره برده شد که اکثریت مناسب بودن گویه ها را تأیید نمودند.
پایایی ابزار سنجش: پایایی یا قابلیت اعتماد یکی دیگر از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری است که نشان دهنده این است که ابزارهای اندازه‌گیری که برای سنجش متغیر و صفتی خاص ساخته شده تا چه اندازه نتایج یکسانی را در شرایط مشابه به دست می‌دهد. به ‌عبارت دیگر ابزار پایایی، ابزاری است که از خاصیت تکرار‌پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (ازکیا و دربان آستانه، 1382: 517). پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده می شود؛ و دامنه آن بین صفر و یک می باشد. در این پرسشنامه با بررسی داده ها به وسیله نرم افزار SPSS ضریب پایایی پرسشنامه 866/0 حاصل گردید که نشان دهنده پایایی بالای ابزار بوده است.
1-9 محدودیت های تحقیق
مشکلات در این تحقیق بسیار فراوان بود اما به طور کلی محدودیت های این تحقیق به دو دسته تقسیم می شود:
عدم دسترسی به آمار و اطلاعات جامع در مورد تعداد واحدهای خالی و بهره برداری شده در مجتمع های مسکونی
عدم همکاری مسئولین در ارتباط با علل گسترش مجتمع های مسکونی در این منطقه و خودداری از دادن اطلاعات در این مورد
مشکلات ناشی از کار میدانی، پرسشگری (پرسشگری از ساکنین داخل مجتمع کاری بسیار دشوار بود).
1-10 مراحل تدوین پایان نامه:
مراحل انجام کار :
طرح مسئله، تعارف و مفاهیم
تدوین ادبیات نظری تحقیق
بررسی محدوده مورد مطالعه
انجام مطالعات میدانی و پرسشگری
تحلیل داده ها، آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات
تکنیک کار :
– تعیین شاخص ها
– تبدیل شاخص ها به متغییر
– جمع آوری اطلاعات و داده ها
– بررسی روابط بین شاخص ها
– تحلیل شاخص های تاثیر گذار
– مدل SWOT
– تهیه پرسشنامه
ابزار گرداوری اطلاعات :
– مطالعات کتابخانه ای
– روش های میدانی
– استفاده از آمار و اطاعات
– پرسشنامه
– مصاحبه
– استفاده از عکس و فیلم در ارتباط با منطقه

مطلب مرتبط :  

فعالیتهای هر مرحله
زمان لازم به ماه

1
2
3
4
5
6
7
8
9

بررسی چگونگی و علل گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22
*
*

بررسی ویژگی مجتمع ها و فضاهای منطقه

*
*

تهیه و تنظیم پرسشنامه

*
*

تحلیل مدل SWOT

*
*

تحلیل داد های کمی و کیفی

*
*
*

تدوین و ارائه

*
*

جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت انجام کار :

1-11 پیشینه تحقیق
1-11-1 پایان نامه های داخلی
_ سیما لطیفیان (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان رویکردی روانشناختی به تبیین معیارهای پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی ( طراحی مجدد مجتمع مسکونی ایران خودرو دیزل) در دانشگاه هنر تهران، در تحقیق خود که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و میدانی، به بررسی نقش و معیارهای چگونگی افزایش پایداری اجتماعی با توجه به علم روانشناسی محیطی در مجتمع های زیست